Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на помпена станция, разположена в общински урегулиран поземлен имот - УПИ XVI, кв.14, по плана на село Гьоврен
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 12 Април 2024г. 15:19ч.

ОБЯВА

 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-188/10.04.2024 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на помпена станция, разположена в общински урегулиран поземлен имот - УПИ XVI, кв.14, по плана на село Гьоврен, община Девин, област Смолян, с площ 6,72 (шест цяло седемдесет и два) кв. м, е с Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: ниско застрояване до 10 м., съседи: улица, УПИ ХVIII,улица, УПИ ХV, представляващ частна общинска собственост, съгласно акт за общинска собственост № 46/03.09.1997 г.

Търгът ще се проведе при следните УСЛОВИЯ:

1. Начална тръжна цена 128 (сто двадесет и осем) лева, съгласно пазарната оценката на лицензирания оценител

2. Стъпка за наддаване: 13 лв. (тринадесет лева)

3. Размер на депозит за участие в търга:13 лв. (тринадесет лева)

Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 17.04.2024 г. до 16:00 ч. на 26.04.2024 г. Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, или в Центъра за административно обслужване към Община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1.

4. Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, ет. ІІ, стая № 11. Цената за закупуване е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 17.04.2024 г. до 16:00 ч. на 26.04.2024 г.

5. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване на община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей” №1, е от 17.04.2024 г. до 16:00 ч. на 26.04.2024г.

6. Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден е от 17.04.2024 г. до 16:00 ч. на 26.04.2024 г.

7. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 08.05.2024 г. от 11:30 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1 в залата на Общинска администрация, ет. 3.

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ /П/

Кмет на Община Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер