Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за редовно заседание на Общински съвет - Девин на 25.04.2024 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 16 Април 2024г. 16:40ч.

image

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – девин 


ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 25.04.2024 година (четвъртък) от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО-52 от 15.03.2024 г. относно: Отчет за изпълнение на План за действие на община Девин за изпълнение на интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация за 2023 година.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО-53 от 15.03.2024 г. относно: Изпълнението на решенията на Общински съвет - Девин за периода от м. ноември 2023 г. до м. декември 2023 година.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО-57 от 28.03.2024 г. относно: Изменение на Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2024 година.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО-59 от 02.04.2024 г. относно: Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Девин през 2023 г. и предстоящи задачи за 2024 година.

 

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО-60 от 03.04.2024 г. относно: Разглеждане Годишен отчет за дейността на Център за обществена подкрепа „Слънчо” – гр. Девин за 2023 година.

 

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО-65 от 08.04.2024 г. относно: Отчет за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс, гр. Девин (ЦПЛР-ОДК) за 2023 година.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО-78 от 15.04.2024 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.01.2024 г. до 29.02.2024 г.

 

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО-79 от 15.04.2024 г. относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на имоти публична общинска собственост на СУ „Христо Ботев“ - гр. Девин и ПГЕ „А. С. Попов“ - гр. Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО-33 от 20.02.2024 г. относно: Провеждане на търг за продажба на урегулиран поземлен имот /УПИ/ II, кв. 13а по плана на село Гьоврен, община Девин, област Смолян.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО-50 от 06.03.2024 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на обекти - публична общинска собственост.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО-55 от 21.03.2024 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация за УПИ XII, кв. 46 по ПУП на град Девин (ПИ 20465.501.1553).

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО-58 от 01.04.2024 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на обекти - публична общинска собственост.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО-62 от 03.04.2024 г. относно: Даване на съгласие да бъде дадена обла строителна дървесина от общински поземлен или общински горски фонд.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО-63 от 03.04.2024 г. относно: Даване на съгласие за замяна на общински поземлен имот с идентификатор 20465.609.14, град Девин с площ 126 кв. м. с част от поземлен имот с идентификатор 20465.505.1690 в кв. 136, град Девин с площ 126 кв. м. - частна собственост.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО-64 от 03.04.2024 г. относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Девин и ЕТ „Таньо Пехливанов“, ЕИК 830176348 за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.502.293.4.11, кв. 40 в град Девин, община Девин, област Смолян.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО-66 от 08.04.2024 г. относно: Продажба на застроен имот - УПИ VII, кв. 15 - Частна общинска собственост, находящ се в с. Беден, община Девин, област Смолян на собственика на законно построена в него сграда.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО-67 от 08.04.2024 г. относно: Продажба на застроен урегулиран поземлен имот – (УПИ) XIII, кв. 7, по плана на село Михалково, община Девин, област Смолян частна общинска собственост на собственика на законно построена в него сграда.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО-68 от 08.04.2024 г. относно: Провеждане на търг за продажба на УПИ V - обществено обслужване в кв. 20 и УПИ IV - за жилищно строителство в кв. 1, село Чуруково, община Девин, област Смолян.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО-69 от 09.04.2024 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ - промяна на предназначението на нереализиран терен за озеленяване и нереализирана улица в пълния й габарит, в рамките на поземлен имот с идентификатор 73105.501.399, поземлен имот с идентификатор 73105.501.400, поземлен имот с идентификатор 73105.501.401 в кв. 13 по плана на село Триград, община Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО-70 от 11.04.2024 г. относно: Учредяване на възмездно и безсрочно право на пристрояване с площ 84,01 кв. м. към съществуваща жилищна сграда, построена в общински поземлен имот.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО-71 от 12.04.2024 г. относно: Разглеждане на проект за Подробен устройствен план-Устройствена план-схема за обект „КЛ 1 кV и ЕТ за външно ел. захранване на зарядна станция в ПИ 20465.502.5020“ град Девин, община Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО-72 от 12.04.2024 г. относно: Разглеждане на предложение за изработване на проект за ПУП-ПП за обект Основен ремонт и рехабилитация на довеждаща водоснабдителна система и съоръжения на село Михалково, село Михалково, община Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

23. Докладна записка с Вх. № ДЗО-74 от 12.04.2024 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация за УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, ПИ 17957.501.26 и част от улична регулация в кв. 1, по плана на село Грохотно, община Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

24. Докладна записка с Вх. № ДЗО-75 от 12.04.2024 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХV-732 и част от улична регулация в кв. 15 по плана на гр. Девин в рамките на поземлен имот с идентификатор 20465.503.732 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Девин, община Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

25. Докладна записка с Вх. № ДЗО-76 от 12.04.2024 г. относно: Издаване на ново разрешително за водовземане на минерална вода – изключителна държавна собственост от находище „Беденски бани”, Шахтов кладенец, с. Беден, община Девин, област Смолян за обект Спа Комплекс „Стиляна“ на фирма АП „Мениджмънт Груп“ ООД.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

26. Докладна записка с Вх. № ДЗО-61 от 03.04.2024 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 20465.502.248 и изграждането в него - плувен басейн и сграда с идентификатор 20465.502.248.1.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

27. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

Инж. КАРАМФИЛ КАРОВ /П/

Председател на Общински съвет – Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес:

http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на:

http://79.124.20.10/

 

 

 

 

 

Normal 0 false 21 false false false BG X-NONE X-NONE

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 25.04.2024 година (четвъртък) от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО-52 от 15.03.2024 г. относно: Отчет за изпълнение на План за действие на община Девин за изпълнение на интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация за 2023 година.

Докладва: Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО-53 от 15.03.2024 г. относно: Изпълнението на решенията на Общински съвет - Девин за периода от м. ноември 2023 г. до м. декември 2023 година.

Докладва: Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО-57 от 28.03.2024 г. относно: Изменение на Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2024 година.

Докладва: Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО-59 от 02.04.2024 г. относно: Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Девин през 2023 г. и предстоящи задачи за 2024 година.

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО-60 от 03.04.2024 г. относно: Разглеждане Годишен отчет за дейността на Център за обществена подкрепа „Слънчо” – гр. Девин за 2023 година.

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО-65 от 08.04.2024 г. относно: Отчет за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс, гр. Девин (ЦПЛР-ОДК) за 2023 година.

Докладва: Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО-78 от 15.04.2024 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.01.2024 г. до 29.02.2024 г.

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО-79 от 15.04.2024 г. относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на имоти публична общинска собственост на СУ „Христо Ботев“ - гр. Девин и ПГЕ „А. С. Попов“ - гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО-33 от 20.02.2024 г. относно: Провеждане на търг за продажба на урегулиран поземлен имот /УПИ/ II, кв. 13а по плана на село Гьоврен, община Девин, област Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО-50 от 06.03.2024 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на обекти - публична общинска собственост.

Докладва: Кмет на Община Девин

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО-55 от 21.03.2024 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация за УПИ XII, кв. 46 по ПУП на град Девин (ПИ 20465.501.1553).

Докладва: Кмет на Община Девин

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО-58 от 01.04.2024 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на обекти - публична общинска собственост.

Докладва: Кмет на Община Девин

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО-62 от 03.04.2024 г. относно: Даване на съгласие да бъде дадена обла строителна дървесина от общински поземлен или общински горски фонд.

Докладва: Кмет на Община Девин

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО-63 от 03.04.2024 г. относно: Даване на съгласие за замяна на общински поземлен имот с идентификатор 20465.609.14, град Девин с площ 126 кв. м. с част от поземлен имот с идентификатор 20465.505.1690 в кв. 136, град Девин с площ 126 кв. м. - частна собственост.

Докладва: Кмет на Община Девин

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО-64 от 03.04.2024 г. относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Девин и ЕТ „Таньо Пехливанов“, ЕИК 830176348 за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.502.293.4.11, кв. 40 в град Девин, община Девин, област Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО-66 от 08.04.2024 г. относно: Продажба на застроен имот - УПИ VII, кв. 15 - Частна общинска собственост, находящ се в с. Беден, община Девин, област Смолян на собственика на законно построена в него сграда.

Докладва: Кмет на Община Девин

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО-67 от 08.04.2024 г. относно: Продажба на застроен урегулиран поземлен имот – (УПИ) XIII, кв. 7, по плана на село Михалково, община Девин, област Смолян частна общинска собственост на собственика на законно построена в него сграда.

Докладва: Кмет на Община Девин

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО-68 от 08.04.2024 г. относно: Провеждане на търг за продажба на УПИ V - обществено обслужване в кв. 20 и УПИ IV - за жилищно строителство в кв. 1, село Чуруково, община Девин, област Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО-69 от 09.04.2024 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ - промяна на предназначението на нереализиран терен за озеленяване и нереализирана улица в пълния й габарит, в рамките на поземлен имот с идентификатор 73105.501.399, поземлен имот с идентификатор 73105.501.400, поземлен имот с идентификатор 73105.501.401 в кв. 13 по плана на село Триград, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО-70 от 11.04.2024 г. относно: Учредяване на възмездно и безсрочно право на пристрояване с площ 84,01 кв. м. към съществуваща жилищна сграда, построена в общински поземлен имот.

Докладва: Кмет на Община Девин

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО-71 от 12.04.2024 г. относно: Разглеждане на проект за Подробен устройствен план-Устройствена план-схема за обект „КЛ 1 кV и ЕТ за външно ел. захранване на зарядна станция в ПИ 20465.502.5020“ град Девин, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО-72 от 12.04.2024 г. относно: Разглеждане на предложение за изработване на проект за ПУП-ПП за обект Основен ремонт и рехабилитация на довеждаща водоснабдителна система и съоръжения на село Михалково, село Михалково, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

23. Докладна записка с Вх. № ДЗО-74 от 12.04.2024 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация за УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI, УПИ XII, УПИ XIII, ПИ 17957.501.26 и част от улична регулация в кв. 1, по плана на село Грохотно, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

24. Докладна записка с Вх. № ДЗО-75 от 12.04.2024 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХV-732 и част от улична регулация в кв. 15 по плана на гр. Девин в рамките на поземлен имот с идентификатор 20465.503.732 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Девин, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

25. Докладна записка с Вх. № ДЗО-76 от 12.04.2024 г. относно: Издаване на ново разрешително за водовземане на минерална вода – изключителна държавна собственост от находище „Беденски бани”, Шахтов кладенец, с. Беден, община Девин, област Смолян за обект Спа Комплекс „Стиляна“ на фирма АП „Мениджмънт Груп“ ООД.

Докладва: Кмет на Община Девин

26. Докладна записка с Вх. № ДЗО-61 от 03.04.2024 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 20465.502.248 и изграждането в него - плувен басейн и сграда с идентификатор 20465.502.248.1.

Докладва: Кмет на Община Девин

27. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

Инж. КАРАМФИЛ КАРОВ

Председател на Общински съвет – Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на:

http://79.124.20.10/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер