Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Дневен ред за заседание на ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми“ на 22.04.2024 г. (понеделник) от 17:30 часа в Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Сряда, 17 Април 2024г. 13:51ч.

image

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – девин


ЗАСЕДАНИЕ НА ПК „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ. ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ“

на 22.04.2024 г. (понеделник) от 17:30 часа в Община Девин

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО-33 от 20.02.2024 г. относно: Провеждане на търг за продажба на урегулиран поземлен имот /УПИ/ II, кв. 13а по плана на село Гьоврен, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО-50 от 06.03.2024 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на обекти - публична общинска собственост.

Докладва:Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО-52 от 15.03.2024 г. относно: Отчет за изпълнение на План за действие на община Девин за изпълнение на интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация за 2023 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО-53 от 15.03.2024 г. относно: Изпълнението на решенията на Общински съвет - Девин за периода от м. ноември 2023 г. до м. декември 2023 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО-57 от 28.03.2024 г. относно: Изменение на Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2024 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО-58 от 01.04.2024 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на обекти - публична общинска собственост.

Докладва:Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО-59 от 02.04.2024 г. относно: Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Девин през 2023 г. и предстоящи задачи за 2024 година.

Докладва:Председател на Общински съвет – Девин

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО-60 от 03.04.2024 г. относно: Разглеждане Годишен отчет за дейността на Център за обществена подкрепа „Слънчо” – гр. Девин за 2023 година.

Докладва:Председател на Общински съвет – Девин

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО-61 от 03.04.2024 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 20465.502.248 и изграждането в него - плувен басейн и сграда с идентификатор 20465.502.248.1.

Докладва:Кмет на Община Девин

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО-63 от 03.04.2024 г. относно: Даване на съгласие за замяна на общински поземлен имот с идентификатор 20465.609.14, град Девин с площ 126 кв. м. с част от поземлен имот с идентификатор 20465.505.1690 в кв. 136, град Девин с площ 126 кв. м. - частна собственост.

Докладва:Кмет на Община Девин

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО-64 от 03.04.2024 г. относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Девин и ЕТ „Таньо Пехливанов“, ЕИК 830176348 за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 20465.502.293.4.11, кв. 40 в град Девин, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО-65 от 08.04.2024 г. относно: Отчет за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс, гр. Девин (ЦПЛР-ОДК) за 2023 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО-66 от 08.04.2024 г. относно: Продажба на застроен имот - УПИ VII, кв. 15 - Частна общинска собственост, находящ се в с. Беден, община Девин, област Смолян на собственика на законно построена в него сграда.

Докладва:Кмет на Община Девин

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО-67 от 08.04.2024 г. относно: Продажба на застроен урегулиран поземлен имот – (УПИ) XIII, кв. 7, по плана на село Михалково, община Девин, област Смолян частна общинска собственост на собственика на законно построена в него сграда.

Докладва:Кмет на Община Девин

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО-68 от 08.04.2024 г. относно: Провеждане на търг за продажба на УПИ V - обществено обслужване в кв. 20 и УПИ IV - за жилищно строителство в кв. 1, село Чуруково, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО-70 от 11.04.2024 г. относно: Учредяване на възмездно и безсрочно право на пристрояване с площ 84,01 кв. м. към съществуваща жилищна сграда, построена в общински поземлен имот.

Докладва:Кмет на Община Девин

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО-78 от 15.04.2024 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.01.2024 г. до 29.02.2024 г.

Докладва:Председател на Общински съвет – Девин

Материалите по Дневния ред за заседанието на ПК „БФЕФП“ може да разгледате на:http://79.124.20.10/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер