Начало ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ Обща Публикувани са избирателните списъци за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 26 Април 2024г. 13:49ч.

Уважаеми съграждани,

Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. (неделя), Ви информираме, че са определени избирателните секции и са обявени избирателните списъци – част I за избор на членове на Европейския парламент от Република България и избирателните списъци за избор на народни представители.

Право да избират народни представители имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в Република България или постоянен адрес на територията на Република България и настоящ адрес в друга държава-членка на Европейския съюз към 9 март 2024 г.

Право да избират членове на Европейския парламент от Република България имати граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които не са български граждани, навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваване в Република България и имат адрес на пребиваване към 9 март 2024 г. в Република България или друга държава-членка на Европейския съюз.

Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция и за всеки вид избор.

Избирателните списъци за избор на народни представители са съставени по постоянен адрес на гражданите на Република България. Имената са вписани по азбучен ред по буквата, с която започва собственото име на избирателя.

Избирателните списъци – част I за избор на членове на Европейския парламент, са съставени по постоянен адрес на избирателите български граждани и не включват имената на българските граждани, чиято адресна регистрация по настоящ адрес е извън територията на Република България или на друга държава-членка на Европейския съюз. Имената са вписани по азбучен ред по буквата, с която започва собственото име на избирателя.

Избирателните списъци – част II за избор на членове на Европейския парламент се съставят по адреса на постоянно или продължително пребиваване на избирателите граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които не по-късно от 29 април 2024 г. (40 дни преди изборния ден) са подали до общинската администрация по адреса на постоянното или продължителното си пребиваване декларация по образец – Приложение № 21-ЕП от изборните книжа, че желаят да бъдат вписани в избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който веднъж е подал декларация и е бил включен в избирателен списък – част II, се вписва служебно в избирателния списък при следващи избори за членове на Европейския парламент от Република България. Нова декларация се подава само при промяна на някое от декларираните обстоятелства. Избирателните списъци – част II се обявяват не по-късно от 14 май 2024 г.

Всеки избирател може да поиска отстраняването на непълноти и грешки в избирателните списъци с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник (Приложение № 16-ЕП и Приложение № 17-НС от изборните книжа) не по-късно от 1 юни 2024 г.

Гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателния списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление Приложение№ 19-ЕП от изборните, до кмета на общината/кметството или кметския наместник, в срок до 1 юни 2024 г.

Приканваме всички гласоподаватели да проверят своевременно своите данни в предварителните избирателни списъци, обявени на обичайните места за всяка секция и публикувани на интернет страницата на община Девин – www.devin.bg, в секция ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 9 ЮНИ 2024.

Гласуването се извършва по постоянен адрес. Всеки избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес с писмено заявление (Приложение № 26-ЕП и Приложение № 27-НС от изборните книжа) до кмета на общината/кметството или кметския наместник, в срок до 25 май 2024 г.:

При подаване на едно заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес, избирателят се вписва и в двата списъка (за гласуване за членове на Европейския парламент и за гласуване за народни представители), ако има избирателни права и за двата вида избори.

Избиратели, които са изпуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието, за което са били заличени, могат до 7 юни 2024 г. да поискат да бъдат вписани в избирателния списък до предаване на списъка на секционната избирателна комисия (СИК) в предизборния ден със заявление до кмета на общината/кметството или кметския наместник (Приложение № 22-ЕП и Приложение № 23-НС от изборните книжа).

Лице, вписано в списъка на заличените лица, което има право да гласува в съответния вид избор, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване и да поиска да бъде изключено от този списък с писмено заявление до кмета на общината/кметството или до кметския наместник, с приложени доказателства, удостоверяващи че лицето има право да гласува, както следва:

ü   преди предаване на избирателния списък на СИК – Приложение № 24-ЕП и Приложение № 20-НС от изборните книжа;

ü   в изборния ден – Приложение № 28-ЕПи Приложение № 29-НС от изборните книжа.

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината или сканирано копие на заявлението, изпратено по електронната поща на общината

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в срок до 25 май 2024 г. в писмена форма чрез саморъчно подписано заявление до кмета на общината/кметството или кметския наместник по образец – Приложение № 30-ЕП и Приложение № 31-НС от изборните книжа.

Заявлението може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес). При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.

Общинската администрация извършва проверка и установява увреждането на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, общинска администрация изисква от ТЕЛК/НЕЛК документ, удостоверяващ увреждането,което не му позволява да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 3 юни2024 г. и при условие, че на територията на населеното място/общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

Секция за гласуване с подвижна избирателна кутия (ПСИК) се образува на територията на всяко населено място ако има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 30-ЕП и Приложение № 31-НС от изборните книжа). Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени повече от 10 заявления, но недостатъчно за образуване на ПСИК за всяко едно от населените места, се създава една обща ПСИК за територията на общината.

Удостоверения за гласуване на друго място се издават само на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, кандидатите за народни представители, членовете на Централната избирателна комисия, членовете на районните избирателни комисии и на наблюдателите, след подадено в срок до 25 май 2024 г. писмено заявление – Приложение № 77–ЕП/НС от изборните книжа, с приложен документ, удостоверяващ качеството, което се декларира.

Избиратели, намиращи се в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, и на плавателни съдове под българско знаме, могат да гласуват в избирателна секция в съответното място при наличието на не по-малко от 10 избиратели, настанени в тези заведения или на борда на плавателния съд, изразили писмено или устно желание за гласуване.

Образци:

Приложение № 16-ЕП

Приложение № 17-НС

 

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък                                                      

Приложение № 19-ЕП

Заявление за заличаване от избирателен списък от гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз

Приложение №21-ЕП

Заявление-декларация за вписване в избирателен списък – част II

Приложение № 22-ЕП

Приложение № 23-НС

Заявление за вписване в избирателния списък преди предаването му на СИК

Приложение № 24-ЕП

Приложение № 20-НС

Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК

Приложение № 26-ЕП

Приложение № 27-НС

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Приложение № 28-ЕП

Приложение № 29-НС

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден

Приложение № 30-ЕП

Приложение № 31-НС

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Приложение № 77-ЕП/НС

                                   

                                                                                           

Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място                                                                                                                                                            

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ДЕВИН


гр. Девин, ул. „Дружба”, № 1, тел: 03041/2174, факс: 03041/2661,

e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ,web site: www.devin.bg

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер