Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – нива, от общинския поземлен фонд за срок от 5 (пет) стопански години в землището на с. Триград
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 16 Май 2024г. 11:07ч.

О Б Я В А

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-246/13.05.2024 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – нива, от общинския поземлен фонд за срок от 5 (пет) стопански години, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 73105.22.216 (седемдесет и три хиляди сто и пет точка двадесет и две точка двеста и шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Триград, община Девин, област Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-54/12.12.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в с. Триград, община Девин, област Смолян, местност „Шарен мост“, с площ 4 104 (четири хиляди сто и четири) кв.м, 10-та категория. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Граници и съседи на имота с идентификатори: 73105.22.128, 73105.22.109, 73105.22.127, 73105.22.144, 73105.22.122, 73105.22.120, 73105.22.215.

Търгът да се проведе при следните условия:

№ по ред

Поземлен имот идентификатор

Начална тръжна цена (в лева)

Стъпка за наддаване

(в лева)

Депозит за участие в търга (в лева)

1

73105.22.216

238,36

25

25

Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 20.05.2024 г. до 30.05.2024 г., 17:00ч. Депозитът за участие се внася на касата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ №1, етаж 3, стая 12.

Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, етаж 2, стая 5; цена: 30 (тридесет) лева; срок: от 20.05.2024 г. до 30.05.2024 г., 17:00ч.

Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на община Девин, от 20.05.2024 г. до 30.05.2024 г., 17:00ч.

Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден, от 20.05.2024 г. до 30.05.2024 г., от 08:00ч. до 17:00ч.

Дата, място и час на провеждане на търга: на 05.06.2024 г. от 10:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет.3. Втора дата за провеждане на търга: 17.06.2024 г. от 10:00 ч.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер