Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Обявяване на публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижими имоти - помещения за лекарски кабинети
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 27 Май 2024г. 09:44ч.

О Б Я В А

        Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-272/23.05.2024 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот:

        1. Помещение за лекарски кабинет в с. Лясково, общ. Девин, обл. Смолян, с площ от 12 кв. м., находящо се в ляво от входа на трети етаж в сграда, разположена в имот - кв. 15, парцел XI, по ПУП на с. Лясково.

2. Помещение за лекарски кабинет, в с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян, с площ от 18 кв. м., находящо се на първи етаж в сграда, разположена в имот - кв. 14, парцел XVII по ПУП на с. Гьоврен.

3. Помещение за лекарски кабинет, в с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян, с площ от 25 кв. м., находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда с идентификатор 73105.501.166.1, със застроена площ 130 кв. м., брой етажи 2, с предназначение: Здравно заведение. Сградата еразположена в поземлен имот с идентификатор 73105.501.166.

4. Помещение за лекарски кабинет, в с. Кестен, общ. Девин, обл. Смолян, с площ от 12 кв. м., разположено в западната част от втори етаж на сградата на кметството, кв.20, парцел XII по ПУП на с. Кестен. Срока за отдаване под наем на помещенията е 5 (пет) години

Търгът ще се проведе при следните условия:

Наименование на

помещението

Предназна чение, за което се отдава под наем

Площ

(в кв. м)

Начална тръжна мес. наемна цена

(в лева)

Стъпка на наддаване

(в лева)

Депозит (в лева)

1

Помещение на трети етаж в сграда, разположена в парцел XI, кв.15 село Лясково

Лекарски кабинет

12

10,80

1,10

13,00

2

Помещение на първи етаж в сграда, разположена в парцел XVII, кв.14 село Гьоврен,

Лекарски кабинет

18

14,40

1,50

18,00

3

Помещение на първи етаж в сграда, разположена в ПИ 73105.501.166

село Триград,

Лекарски кабинет

25

22,50

2,50

27,00

4

Помещение на втори етаж в сграда, разположена в парцел XII, кв.20

село Кестен

Лекарски кабинет

12

8,40

1,00

11,00

Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 03.06.2024 г. до 16:00 ч. на 12.06.2024 г. Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, или в Центъра за административно обслужване към Община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1.

Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11. Цената за закупуване на тръжните документи е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 03.06.2024 г. до 16:00 ч. на 12.06.2024 г.

Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване на община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей” №1 от 03.06.2024 г. до 16:00 ч. на 12.06.2024 г.

            Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., от 03.06.2024 г. до 16:00 ч. на 12.06.2024 г.

         Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 19.06.2024 г. от 09:30 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет. 3.

 

 

/П/

Здравко Иванов

Кмет на Община Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер