Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ II (две), кв. 13а по плана на село Гьоврен
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 27 Май 2024г. 09:51ч.

 

О Б Я В А

         Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-274/23.05.2024 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ II (две), кв. 13а по плана на село Гьоврен, община Девин, област Смолян, целия с площ 44 (четиридесет и четири) кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За гаражи, съседи: улица, УПИ IV-323 в кв. 14, улица, УПИ I-326,представляващ частна общинска собственост, съгласно акт за общинска собственост 3091/17.01.2024 г.

            Търгът ще се проведе при следните УСЛОВИЯ:

Поземлен имот /ПИ/

Площ

(в кв. м)

Начална тръжна цена

(в лева) без ДДС

Стъпка на наддаване

(в лева)

Депозит (в лева)

1

УПИ II (две), кв. 13а,

с. Гьоврен, общ. Девин

44

319,00

32,00

32,00

 Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 03.06.2024 г. до 16:00 ч. на 12.06.2024 г.

            Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, или в Центъра за административно обслужване към Община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1.

Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11. Цената за закупуване на тръжните документи е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 03.06.2024 г. до 16:00 ч. на 12.06.2024 г.

Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване на община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей” №1 от 03.06.2024 г. до 16:00 ч. на 12.06.2024 г.

Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., от 03.06.2024 г. до 16:00 ч. на 12.06.2024 г.

           Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 19.06.2024 г. от 13:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет. 3.

 

/П/

Здравко Иванов

Кмет на Община Девин

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер