Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Съобщение за изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 48547.26.3, местност "Керезлика", с. Михалково
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 31 Май 2024г. 10:44ч.

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация - Девин, на основание чл. 128, ал. 3 и параграф 4, ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите страни - собственици на съседен имот с идентификатор 48547.26.3, м. „Керезлика“, с. Михалково, община Девин, че изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация за поземлен имот 48547.26.4, УПИ I-за вилно селище, кв. 20, м. „Керезлика“, с. Михалково.С предложението за промяна на ПУП-ПР се променя регулацията на УПИ I-26004-за вилно селище по съществуващи на място подпорни стени, огради и имотните граници на ПИ 48547.26.4. УПИ I в кв. 20 се запазва в устройствена зона „Жм“ с променено предназначение за жилищно строителство и ФЕЦ и с допустимите устройствени показатели - плътност на застрояване max.60%, min. озеленяване 40%, Кинт. max.1.2, застрояване до 3 етажа и височина на кота стреха до 10 м.

Проектът се намира в отдел „УТОС” при Община Девин и може да се прегледа от заинтересованите страни.

Искания и възражения по проекта се правят писмено до Община Девин, в 14- дневен срок от получаване на съобщението.

           От общинска администрация - Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер