Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXX, имот и идентификатор 20465.504.842 в кв. 67, гр. Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 31 Май 2024г. 10:46ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация - Девин, на основание чл. 128, ал. 3 и параграф 4,ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите страни - собственици на съседни имоти с идентификатори 20465.504.841 и 20465.504.843, че изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХ, имот с идентификатор 20465.504.842 в кв.67, гр. Девин.

Проектът предлага промяна на регулацията на УПИ ХХХ, по съществуващите на място подпорни стени, огради и имотни граници на ПИ 20465.504.842 и придаване към него на част от нереализирана улица с площ 17 кв. м., във връзка с което се променят частично и регулацията на УПИ XXIX-841 и УПИ XXXI-843. Промяна на уличната регулация на улица „Хайдушка“ и улица „Иглика“ по реализираната на място от о.т.1453, през о.т.214 до о.т. 215 в рамките на имота. Промяна на уличната регулация свързваща улица „ Букет“ с улица „ Иглика“ и обособяване на нов УПИ XXXVII– за озеленяване за сметка на част от имот с идентификатор 20465.504.1511.

Проектът се намира в отдел „УТОС” при Община Девин и може да се прегледа от заинтересованите страни.

Искания и възражения по проекта се правят писмено до Община Девин, в 14- дневен срок от получаване на съобщението.

 

От Общинска администрация - Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер