Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

       

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oтЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 21.04.2015 година /вторник/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка с вх.№ ДЗО 33 от 12.03.2015г.относно: Отдаване под наем на общински имоти.

     Докладва: Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с вх.№ДЗО 51 от 06.04.2015 г. относно:Информация заработата на районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" град Девин.

     Докладва: Емил Кисьов

/общински съветник/

3. Докладна записка с вх. № ДЗО – 52 от 06.04.2015 г. относно:Отчет за извършената работа и резултатите на РУП Девин на територията на Община Девин.

     Докладва: Емил Кисьов

/общински съветник/

4. Докладна записка с вх. № ДЗО – 41 от 26.03.2015 г. относно:Предоставяне от ОПФ на имот с проектен кадастрален № 094008, по §27 , ал. 2, н. 1 от преходните и заключителни разпоредби от ЗСПЗЗ.

   Докладва: Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с вх. № ДЗО – 42 от 26.03.2015 г. относно:Предоставяне от ОПФ на имоти с проектни кадастрален 094009, 113008, 095008 по §27 , ал. 2, т. 1 от преходните и заключителни разпоредби от ЗСПЗЗ.

   Докладва: Кмет на Община Девин

6. Докладна записка с вх. № ДЗО - 43 от 26.03.2015 г. относно:Предоставяне от ОПФ на имот с проектен кадастрален № 094013 по §27 , ал. 2, т. 1 от преходните и заключителни разпоредби от ЗСПЗЗ.

   Докладва: Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с вх. № ДЗО - 44 от 26.03.2015 г. относно: Предоставяне от ОПФ на имот с проектен кадастрален № 094012 по §27 , ал. 2, т. 1 от преходните и заключителни разпоредби от ЗСПЗЗ.

   Докладва: Кмет на Община Девин

8. Докладна записка с вх. № ДЗО – 45 от 26.03.2015 г. относно:Предоставяне от ОПФ на имоти с проектни кадастрален № 094010,095007 по §27 , ал. 2, т. 1 от преходните и заключителни разпоредби от ЗСПЗЗ.

   Докладва: Кмет на Община Девин

9. Докладна записка с вх. № ДЗО – 46 от 27.03.2015 г. относно:Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Девин за 2014г.

   Докладва: Кмет на Община Деви

10. Докладна записка с вх. № ДЗО – 47 от 30.03.2015 г. относно:Доклад за дейността на МБАЛ "Девин " - ЕАД - град Девин и назначаване на регистриран одитор на дружеството.

                                                                         Докладва: Кмет на Община Девин

11. Докладна записка с вх. № ДЗО – 48 от 03.04.2015 г. относно:Промяна в капацитета на ЦОП - град Девин.

                                                                          Докладва: Кмет на Община Девин

12. Докладна записка с вх. № ДЗО – 49 от 03.04.2015 г. относно:Отчет за изпълнение на Годишна план - програма за развитие на социалните услуги в Община Девин през 2014 г. и приемане на Годишна план - програма за развитие на социалните услуги в Община Девин за 2016 г.

   Докладва: Кмет на Община Девин

13. Докладна записка с вх. № ДЗО – 50 от 05.04.2015 г. относно:Приемане на Общинска програма за закрила на детето за периода 2015 - 2016 г. за Община Девин.

                                                                                                               Докладва: Кмет на Община Девин

14. Докладна записка с вх. № ДЗО – 53 от 07.04.2015 г. относно:Отдаване под наем на Рашко Ангелов Кехайов от град Девин, община Девин на земеделска. земя от ОПФ част от имот с идентификатор № 20465.88.37, 20465.88.98, 20465.30.5, 20465.30.23, намиращи се в землището на град Девин.

                                                                                                                                                                                                         Докладва: Кмет на Община Девин

       15. Докладна записка с вх. № ДЗО - 54 от 14.04.2015 г. относно: Отдаване под наем на ПЕТРО – Г – ЕООД с. Левочево община Смолян на земеделска земя от ОПФ – имот с кадастрален №012059, 001009, намиращи се в землището на с.Беден.

Докладва: Кмет на Община Девин

       

16. Докладна записка с вх. № ДЗО - 55 от 14.04.2015 г. относно: Отдаване под наем на Асен Радков Славков от с.Триград община Девин на земеделска земя от ОПФ – имот с кадастрален №73105.11.35, 73105.11.12, 73105.15.600, 73105.15.321, намиращи се в землището на с.Триград.

Докладва: Кмет на Община Девин

17. Докладна записка с вх. № ДЗО - 56 от 14.04.2015 г. относно: Отдаване под наем на АГРОТЕКСИМ ЕООД представлявано от Йонета Стефанова Тасева от гр. София на земеделска земя от ОПФ – имот с кадастрален №124013, 126013, 127001, 127005, 128024, 147001, 147019, 147021 намиращи се в землището на с.Беден.

Докладва: Кмет на Община Девин

18. Докладна записка с вх. № ДЗО - 57 от 14.04.2015 г. относно: Отдаване под наем на Наско Асенов Буров от с. Селча, община Девин на земеделска земя от ОПФ – имот с кадастрален №003305, намиращ се в землището на с.Селча.

Докладва: Кмет на Община Девин

19. Докладна записка с вх. № ДЗО – 58 от 14.04.2015 г. относно: Отдаване под наем на Веселин Малинов Огнянов от с. Осиково, община Девин на земеделска земя от ОПФ – имот с кадастрален №010071, намиращ се в землището на с.Осиково за отдаване под наем.

Докладва: Кмет на Община Девин

20. Докладна записка с вх. № ДЗО – 59 от 14.04.2015 г. относно: Отдаване под наем на Манол Неделчев Бечев от гр. Пловдив, област Пловдив на земеделска земя от ОПФ – имот с кадастрален №001011, 001064, 003045, 002054, 002047, 005163, 004064, 004063, 005159, 005149, 014074 и имот с кад. №013095, 002070, 004094, 002045, 005040, 005053, 005054, 005058, 005079, 005102, 005103, 004054, 004060, 005032, 004050, 001032, 002061, 005101   намиращи се в землището на с. Чуреково и с.Осиково.

Докладва: Кмет на Община Девин

21. Докладна записка с вх. № ДЗО – 60 от 14.04.2015 г. относно: Отдаване под наем на Юри Стоянов Кичуков от с. Брезе, община Девин на земеделска земя от ОПФ – имот с кадастрален №104123, намиращ се в землището на с. Брезе.

Докладва: Кмет на Община Девин

22. Докладна записка с вх. № ДЗО – 61 от 14.04.2015 г. относно: Отдаване под наем на Никола Георгиев Янков от с. Чуреково, община Девин на земеделска земя от ОПФ – имот с кадастрален №004003, 005030, 005032 и имот с кад. №005034 намиращи се в землището на с. Чуреково.

Докладва: Кмет на Община Девин

23. Докладна записка с вх. № ДЗО – 62 от 14.04.2015 г. относно: Отдаване под наем на Васил Георгиев Маринов от с. Чуреково, община Девин на земеделска земя от ОПФ – имот с кадастрален №005096, 005095, 004041 и част от имот с кад. №005033 намиращи се в землището на с. Чуреково.

Докладва: Кмет на Община Девин

24. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Председател

на Общински съвет - Девин:

                                                                                   /Младен Исаев/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер