Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Дневен ред за заседание на ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми“ на 24.06.2024 г. (понеделник) от 17:00 часа в Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Петък, 21 Юни 2024г. 10:03ч.

image

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – девин


 

ЗАСЕДАНИЕ НА ПК „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ. ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ“

на 24.06.2024 г. (понеделник) от 17:00 часа в Община Девин

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО-100 от 21.05.2024 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на част от имоти - терени публична общинска собственост за поставяне на временни обекти по чл. 56 от ЗУТ.

Докладва:Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО-107 от 17.06.2024 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.04.2024 г. до 30.04.2024 г.

Докладва:Председател на Общински съвет – Девин

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО-108 от 17.06.2024 г. относно: Изменение на Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2024 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО-109 от 17.06.2024 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на обекти - публична общинска собственост.

Докладва:Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО-110 от 17.06.2024 г. относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Девин и Владо Генчев Сустов за УПИ XXVII, кв. 17 в с. Беден, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО-111 от 17.06.2024 г. относно: Продажба на застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-83, кв. 14, по плана на село Михалково, община Девин, частна общинска собственост на собственика на законно построена в него сграда.

Докладва:Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО-112 от 19.06.2024 г. относно: Приемане годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2023 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО-113 от 19.06.2024 г. относно: Приемане на Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Девин към 31.12.2023 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

Материалите по Дневния ред за заседанието на ПК „БФЕФП“ може да разгледате на:  http://79.124.20.10/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер