Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Обяваване на публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот за поставяне на пчелин с адрес: област Смолян, община Девин, село Триград
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 09 Юли 2024г. 13:14ч.

 

ОБЯВА

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-369/09.07.2024 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: 200 кв. м. (реална част), съгласно схемата за поставяне на пчелин, изготвена от Главния архитект на община Девин от поземлен имот с идентификатор 73105.501.608 (седемдесет и три сто и пет точка петстотин и едно точка  шестстотин и осем), по КККР на гр. Девин, одобрени със заповед № РД-18-54/12.12.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес: област Смолян, община Девин, село Триград, целият с площ 4914 кв. м., вид собственост: общинска публична АОС № 3121/01.04.2024 г; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: за озеленяване;предназначение: за поставяне на пчелин до 10 кошера, за срок от 5 (пет) години.

Търгът по т. да се проведе при следните условия

1. Начална месечна тръжна цена: 25,38 лв. (двадесет и пет лева и тридесет и осем стотинки) с ДДС;

2. Стъпка за наддаване: 3 лв. (три лева);

3. Размер на депозит за участие в търга: 31 лв. (тридесет и един лева) Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 17.07.2024 г. до 16:00 часа на 26.07.2024 г.

Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1 или по банков път.

4. Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11. Цената за закупуване е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 17.07.2024 г. до 16:00 часа на 26.07.2024 г.

5. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1 от 17.07.2024 г. до 16:00 часа на 26.07.2024 г.

6. Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден от 17.07.2024 г. до 16:00 часа на 26.07.2024 г.

         

7. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 31.07.2024 г. от 10:30 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет.3.

 

 

 

/П/

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер