Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на обекти в с. Гьоврен, община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 09 Юли 2024г. 14:05ч.

 

ОБЯВА

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-369/ 09.07.2024 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на:

-     УПИ XIII-47 – обществено обслужване в кв. 11 по ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение №167/19.10.2023 г. на Общински съвет – гр. Девин, село Гьоврен, община Девин, област Смолян, целия с площ 372 (триста седемдесет и два) кв. м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За обществено обслужване, съседи: тротоари, алеи, УПИ XIV – за обществено обслужване, тротоари, алеи, улица,  УПИIV 45, УПИIVза  озеленяване, представляващ частна общинска собственост, съгласно акт за общинска собственост 3124/11.04.2024 г.

-     УПИ XIV- обществено обслужване в кв. 11 по ПУП – ПРЗ, одобрен с Решение №167/19.10.2023 г. на Общински съвет – гр. Девин, село Гьоврен, община Девин, област Смолян, целия с площ 230 (двеста и тридесет) кв. м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За обществено обслужване, съседи: УПИ V – комбинат битови услуги и баня в кв.10, тротоари, алеи, УПИХVI – 49 – за обществено обслужване в кв.11, УПИХIII - 47 – за обществено обслужване в кв.11 УПИIVза  озеленяване,УПИ V– комбинат битови услуги и баня в кв.10, представляващ частна общинска собственост, съгласно акт за общинска собственост 3125/11.04.2024 г.

Търгът ще се проведе при следните условия:

-      

Поземлен имот /ПИ/

Площ

(в кв. м)

Начална тръжна цена

(в лева) без ДДС

Стъпка на наддаване

(в лева)

Депозит (в лева)

1

УПИ ХIII -47  в кв.11,

с. Гьоврен, общ. Девин

372

2 969,00

300,00

300,00

2

УПИ ХIV  в кв.11,

с. Гьоврен, общ. Девин

230

1 835,00

185,00

185,00

Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 17.07.2024 г. до 16:00 ч. на 26.07.2024 г. Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, или по банков път.

Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11. Цената за закупуване на тръжните документи е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 17.07.2024 г. до 16:00 ч. на 26.07.2024 г.

Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1 от 17.07.2024 г. до 16:00 ч. на 26.07.2024 г.

Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч., от 17.07.2024 г. до 16:00 ч. на 26.07.2024 г.

          Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 31.07.2024г. от 11:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет.3.

 

 

 

/П/

 ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер