Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отчуждаване на частни имоти Отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на гробищен парк гр.Девин в УПИ- І, кв.1 по ПУП на гр.Девин.
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

За предстоящо отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на гробищен парк гр.Девин в УПИ- І, кв.1 по ПУП на гр.Девин. На основание чл.25, ал.1 от ЗОС

 

У В Е Д О М Я В А М

 

Собствениците на имоти с кадастрални номера както следва:

1. имот 20465.568.12 с площ 3858 кв.м. по кадастралната карта на гр.Девин, м.Забрал, , зем.гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, представляващ нива , трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива VІІІ-ма категория при неполивни условия , за предстояща процедура по принудително отчуждаване на имота . Имота е собственост на н-ци на Милю Димитров Милев с размeр на дължимото обезщетение 7 002 лв./ лева/.

2. имот 20465.568.13 с площ 3819 кв.м. по кадастралната карта на гр.Девин м.Забрал, , зем.гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, представляващ нива , трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива VІІІ-ма категория при неполивни условия , за предстояща процедура по принудително отчуждаване на имота . Имота е собственост на н-ци на Борис Димитров Милев с размeр на дължимото обезщетение 6 931 лв./ лева/.

3. имот 20465.568.14 с площ 3674 кв.м. по кадастралната карта на гр.Девин м.Забрал, , зем.гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, представляващ нива , трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива VІІІ-ма категория при неполивни условия , за предстояща процедура по принудително отчуждаване на имота . Имота е собственост на Ружа Тодорова Даскалова с размeр на дължимото обезщетение 6 668 лв./ лева/.

4. имот 20465.568.15 с площ 3797 кв.м. по кадастралната карта на гр.Девин м.Забрал, , зем.гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, представляващ нива , трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива VІІІ-ма категория при неполивни условия , за предстояща процедура по принудително отчуждаване на имота . Имота е собственост на Ружа Тодорова Даскалова с размeр на дължимото обезщетение 6 892 лв./ лева/.

Имотите се отчуждават съгласно глава ІІІ-та от ЗОС, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която неможе да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал.1 от ЗОС/. и попадат в реализацията на приетия ПУП за изграждане на нов гробищен парк за гр.Девин в УПИ-І, кв1 по ПУП на гр.Девин   одобрен с решение №31/25.03.2015г. на общински съвет Девин.

              

                

 

       КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

                                                                  /ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер