Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отчуждаване на частни имоти Отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на спортна зала в УПИ-І, кв.159 и част от улица Руен, гр.Девин по ПУП на гр.Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

О Б Я В Л Е Н И Е

За предстоящо отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на спортна зала в УПИ-І, кв.159 и част от улица Руен, гр.Девин по ПУП на гр.Девин.

На основание чл.25, ал.1 от ЗОС

У В Е Д О М Я В А М

 

Собствениците на имот с проекто кадастралeни номер 20465.502.5936 с площ 142 кв.м. по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м., за предстояща процедура по принудително отчуждаване на   имота . Имота е собственост на н-ци на Тодор Анастасов Бадев с размeр на дължимото обезщетение 4296лв./ лева/.

Собствениците на имот с проекто кадастралeни номер 20465.502.5935 с площ 124 кв.м. по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м., за предстояща процедура по принудително отчуждаване на   имота . Имота е собственост на н-ци на Шина Радева Бадева с размeр на дължимото обезщетение 3751лв./ лева/.

Собствениците на имот с проекто кадастралeни номер 20465.502.5937 с площ 38 кв.м. по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м., за предстояща процедура по принудително отчуждаване на   имота . Имота е собственост на н-ци на Мария Анастасова Терзиева с размeр на дължимото обезщетение 1150лв./ лева/.

Собствениците на имот с проекто кадастралeни номер 20465.502.5938 с площ 150 кв.м. по кадастралната карта на гр.Девин представляващ незастроен терен , трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10м., за предстояща процедура по принудително отчуждаване на   част от имота с площ 70 кв.м. Имота е собственост на н-ци на Емине и Неджип Големечеви с размeр на дължимото обезщетение 2118 лв./ лева/.

Имотите се отчуждават съгласно глава ІІІ-та от ЗОС, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която неможе да бъде задоволена по друг начин /чл. 21, ал.1 от ЗОС/. и попадат в реализацията на приетия ПУП за изграждане на спортна зала в УПИ-І, кв.159 и улица „Руен” в кв.62, и кв.72 по ПУП на гр.Девин, одобрен с решение №18/21.02.2005г. на общински съвет Девин.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН

/ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер