Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за извънпланово заседание на 09.06.2015 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1oтЗМСМА и чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА ,свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Девин на 09.06.2015 година /вторник/ от 14.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Преразглеждане на Решение № 70 от 21.05.2015 г., Протокол № 6 относно:Одобряване на окончателен вариант на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин до 2020 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с вх. № ДЗО – 74 от 27.05.2015 г. относно:Одобряване на заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на „МБАЛ - Девин” – ЕАД – Девин за 2014 година.

Докладва: Кмет на Община Девин

3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

Председател на Общински съвет - Девин:

/Младен Исаев/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер