Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходПокана за заседание на 22.12.2008 година PDF Печат Е-поща

П О К А Н А 

     На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Свиквам заседание на Общински съвет – Девин на 22.12.2008г. /понеделник/ от 13.00 часа  в заседателната зала на Община Девин с предложение за следния  

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д : 

     1. Докладна записка с вх.№ 882 от 15.12.2008 година, относно приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин 

 

     2. Докладна записка с вх.№ 910 от 17.12.2008 година, относно приемане на Устав на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин”ЕАД.

Докладва: Емил Кисьов – председател на ПК 

     3. Докладна записка с вх.№ 912 от 17.12.2008 година, относно избиране на Съвет на директорите и изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин”ЕАД.

Докладва: Емил Кисьов – председател на ПК 

     4. Докладна записка с вх.№ 906 от 16.12.2008 година, относно приемане на Ревизирана европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     5. Докладна записка с вх.№ 827 от 18.11.2008 година, относно обявяване на търг за продажба на общински имот.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     6. Докладна записка с вх.№ 841 от 27.11.2008 година, относно учредяване на допълнително право на пристрояване.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     7. Докладна записка с вх.№ 910 от 17.12.2008 година, относно избор на обществен посредник.

Докладва: Емил Кисьов – председател на ВК

                                                                        Председател наОбщински съвет-Девин: (п)

                                                                                                                                    /Елин Андреев/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер