Начало ОБЯВЛЕНИЯ Проект по ОПАК за обучение на служителите Проведе се обучение по Вътрешно-организационни комуникативни умения и екипен подход на служители от Общинската администрация - Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

Проведе се обучение по Вътрешно-организационни комуникативни умения и екипен подход на служители от Общинската администрация - Девин

 

Второто обучение за развитие на ключови компетентности за общинските служители по проект „Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин чрез провеждане на специализирани обучения”, се проведе в периода 17 - 20 юни 2015 г. в гр. Несебър. Обучението е заложено в Дейност 3 на проекта, финансиран с Договор № М13-22-92 от 01 август 2014 година по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

По време на обучителния процес са разгледани теми за същността на комуникацията, корпоративни комуникации, изграждане на екип и умения за екипна работа, роля на лидера за формирането на екипа.

С представените обучителни теми се цели:

  • Подобряване на вътрешно-организационните комуникативни умения на служителите.
  • Овладяване инструментите за вътрешна комуникация и подобряване ефективността й.
  • Изграждане на умения за работа в екип.
  • Придобиване на знания за преодоляване на конфликтни ситуации от екипа.

В колегиална и позитивна атмосфера всички участници преминават тренинг, запознавайки се с редица подходи, методи и техники, съобразно заложената програма. Целият обучителен процес е придружен с множество упражнения и игри – ролеви, аналитични, интерактивни и динамични, както и опознавателни тестове, целящи провокирането на самоанализационни процеси при служителите от Община Девин.

В резултат на обучението 53-ма служители, ръководители, кметове и кметски наместници подобряват вътрешно-организационните си комуникативни умения, ползвайки силата на екипния подход на работа. Придобиват умения за ефективна вътрешна комуникация както между служителите, така и между структурните звена в администрацията.

Чрез обучението се повишават знанията, уменията и компетентностите на служителите в общинската администрация, с което ще се подобри качеството на предлаганите услуги на гражданите, ефективността на управлението на работните процеси и качеството на работа.

Предвидените проектни дейности осигуряват възможности за устойчиво развитие на Общинска администрация – Девин като надеждна структура, с добра екипна ефективност, в която работят компетентни и мотивирани служители.

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер