Начало ОБЯВЛЕНИЯ Проект по ОПАК за обучение на служителите Успешно приключи проект „Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин чрез провеждане на специализирани обучения”
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

Успешно приключи проект „Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин чрез провеждане на специализирани обучения”

 

 

 

На 6 юли 2015 г. (понеделник), в заседателната зала на община Девин, се проведе закриващата пресконференция по проект „Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин чрез провеждане на специализирани обучения”. Проектът е на обща стойност 135 186,39 лева и се финансира по Договор № М13-22-92 от 01.08.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

На пресконференцията, в присъствието на г-н Младен Исаев – председател на Общински съвет – Девин, г-н Владимир Даскалов – зам.-кмет на община Девин, инж. Венцислав Кехайов – секретар на община Девин, служители от общинската админи-страция и представители на медии, се представиха постигнатите резултати от изпълнението на проекта през изминалата една година.

Ръководителят на Екипа за управление на проекта – г-жа Елка Станчева, направи презентация на изпълнените дейности, които включват: управление на проекта, провеждане на процедури за избор на изпълнители, дейности за информация и публичност, специализирани обучения в Института по публична администрация и обучения за развитие на ключови компетентности на служителите на Общинска администрация – Девин.

 

 

Г-жа Станчева подчерта, че с установената система за проследимост на напредъка и разработените правила за управление на дейностите е гарантирана качествената реализация на проекта, своевременното изпълнение на всички заложени дейности и адекватното управление на потенциалните рискове, проблеми и промени. Постигнати са целите на проекта, които са в съответствие с целите, разписани в основни стратегически документи на национално, регионално и местно ниво, включително на Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”. Чрез проведените специализирани обучения в страната са повишени знанията и професионалните умения на служителите на Общинската администрация – Девин, усъвършенствани са професионалните компетентности, подобрена е ефективността и ефикасността на изпълнение на служебните ангажименти.

Проектът прилага принципа за учене през целия живот. С придобитите в рамките на обучителните дейности знания, умения и опит се постига устойчиво надграждане на квалификацията на служителите, повишаване на тяхната мотивация за работа и подобряване на ефективността им на работното място. Това от своя страна оказва пряко влияние за подобряване на работата на цялата общинска администрация, което ще се отрази в положителна насока и върху всички потребители на общински услуги.

Общо обучените по проекта служители, ръководители, кметове и кметски наместници са 141, от които 108 са участвали в обученията за развитие на ключови компетентности, проведени в гр. Велико Търново и в гр. Несебър, а 33 – в обученията на Института по публична администрация.

Създаденият модел за повишаване квалификацията и ефективността на служителите ще продължи да се прилага за поддържане на високо ниво на професионални знания, умения и компетентности. Така реализираните дейности и постигнатите резултати са основа за бъдещо устойчиво развитие на община Девин, което гарантира трайно и устойчиво надграждане на идеята на проекта за създаване на модерна, компетентна и адаптивна администрация, способна да предоставя качествено административно обслужване и да осигури добро развитие на региона.

 

 

 

В подкрепа на отчетените добри резултати, в края на пресконференцията присъстващите общински служители изразиха своята благодарност към екипа на проекта и обучителите, оценявайки ползотворността и добрата организация на проведените обучения, като заявиха желание и готовност отново да бъдат включени в подобни проекти.

Презентация от пресконференцията - изтегли

Брошура - изтегли

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер