Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 or ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 23.07.2015 година /четвъртък/ от 09.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Докладна записка с вх. № ДЗО - 83 от 11.06.2015 г. относно:Отдаване под наем на "ЧЕРИ - ЛЯСКОВО" ЕООД от с. Лясково община Девин на земеделска земя от ОПФ - имот с кадастрален № 011243, №011248 намиращи се в землището на с. Лясково за отдаване под наем.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

2.Докладна записка с вх. № ДЗО - 84 от 12.06.2015 г. относно:Разпореждане с общински имот, учредяване на ОПС в град Девин в гр. Девин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

3. Докладна записка с вх. № ДЗО - 85 от 16.06.2015 г. относно: Отдаване под наем на "РАДИОЛ ТРЕНД ЕООД" гр. София община Столична обл.София на земеделска земя от ОПФ имот с кадастрален 011138, намиращи се в землището на с.Лясково

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

4. Докладна записка с вх. № ДЗО - 89 от 25.06.2015 г. относно:Отдаване под наем на Владимир Калинов Гаджаков от град Девин, община Девин, област Смолян на земеделска земя от ОПФ - имот с кад. № 004043 намиращи се в землището на с. Грохотно.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

5. Докладна записка с вх. № ДЗО - 90 от 25.06.2015 г. относно: Заявление от Община Сърница за ползване на Регионално депо за твърди битови отпадъци в с. Барутин.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

6. Докладна записка с вх. № ДЗО - 93 от 29.06.2015 г. относно: :Одобряване на задание и разрешаване на изработване на проект за ПУП - План за улична регулация за част от ПИ 15058 в местността "Язовира" в землището на с. Осиково, община Девин за промяна предназначението на ПИ в горска територия и изключването му от ДФГ за транспортна територия.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

7. Докладна записка с вх. № ДЗО - 94 от 01.06.2015 г. относно:Определяне на средищно училище за учебната 2015/2016г.

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

8. Докладна записка с вх. № ДЗО-95 от 01.07.2015 г. относно:Даване на разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ за ПИ 001300 в м. " Узун Чеир" в землището на с.Грохотно

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

9. Докладна записка с вх. № ДЗО-96 от 03.07.2015 г. относно: Разширяване на гробищен парк с.Брезе

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

10. Докладна записка с вх. № ДЗО-99 от 15.07.2015 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Радка Радева Кушлева, жител на гр.Девин, ул.”Родопи” №20

 

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

11. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

Председател

 

на Общински съвет - Девин:

 

/Младен Исаев/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер