Начало ОБЯВЛЕНИЯ МЕСТНИ ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМ - 2015г. Покана за провеждане на консултации за сформиране на Общинска избирателна комисия /ОИК/, при произвеждането на избори за кметове и общински съветници в община Девин, насрочени на 25.10.2015 година / с приложения /
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ -

ПП ГЕРБ, К „БСП Лява България”,

ПП ДПС, ПП „АТАКА”,КП РБ, КП ББЦ ,КП АБВ,КП ПФ

 

 

ОТНОСНО:Провеждане на консултации за сформиране на Общинска избирателна комисия /ОИК/, при произвеждането на избори за кметове и общински съветници в община Девин, насрочени на 25.10.2015 година

                               УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            Във връзка с произвеждането на избори за кметове и общински съветници в община Девин, насрочени на 25.10.2015 година и във връзка с Решение №1492-МИ/09.06.2015г. и Решение №1482-МИ/19.05.2015 г.на ЦИК, Ви каня на 25.08.2015 година от 10.00 часа в Общинска администрация гр.Девин,ул.”Дружба” №1, ІІІ етаж, стая №4 /стаята на секретаря на общината/, да присъствувате и вземете участие при провеждането на консултации за определяне поименния състав на Общинска избирателна комисия / ОИК/ - Девин , както и да предложите лица, които ще заместят член на тази комисия, когато правомощията на същия се прекратяват предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато не се яви в изборния ден.

         При провеждането на консултациите е необходимо да представите :

         1. Писмено предложение за състав на ОИК , което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията която го предлага и телефон за връзка.

         2. Заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.08.2015г. или копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

         3. Когато в консултациите участвуват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно.

         4. Списък с резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите на чл.51, ал.2 от Изборния кодекс или когато член на ОИК не се яви в изборния ден. Заместването ще се извършва от ЦИК по предложение на партията или коалицията, чието предложение е отсъстващия член на ОИК.

         Представените документи остават неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до ЦИК – София.

         За членове на ОИК се предлагат лица които имат висше образование, право да гласуват и владеят български език. При назначаването на членовете на ОИК се прилагат ограниченията по чл.66 от Изборния кодекс.

         Приложение: 1.Предложение–образец  - изтегли;                  

                            2. Проект разпределениеПриложение №1

С уважение :

ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ /П/

Кмет на община Девин

Изготвил: Венцислав Кехайов

Секретар на община Девин

 

Приложение №1  

  

                            

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е

на местата в Общинската избирателна комисия, в съответствие с Решение №1492- МИ/09.06.2015 година на ЦИК – София и приложенията към него.

 

Решение №1492- МИ/09.06.2015 година на ЦИК – София е отменено с Решение №7341 от 2015 г. на ВАС - София по административно дело №7021 от 2015 г.

           

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер