Начало ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА (ПОРЪЧКИ ОТКРИТИ ПРЕДИ 15.04.2016 Г.) Информация за плащания по обществени поръчки Плащания по договори за ОП, включително авансови Информация за извършено плащане по договорите за обществени поръчки, включително за авансови плащания. Дата на създаване 03.08.2015 г.

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ
             
             
№ на договор Контрагент Предмет на договор Основание от договора Фактура Дата на извършено плащане Размер на плащане /в лв./
59/26.01.2010г. "Астон Сервиз" ООД "Сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на твърди битови отпадъци в депа за битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Девин" чл.9 0000009210/30.06.2011г. 01.07.2015г. 25881,69
489/25.10.2012г. "Нормис" ЕООД "Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи, възстановяване и подобряване на уличната настилка ведно с изграждане на ПСОВ в селата Триград, Грохотно и Селча. Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр.Девин, кв.Настан и селата Триград и Селча" чл.2 0000000920/04.06.2015г.
0000000922/10.06.2015г.
29.07.2015г.
29.07.2015г.
1220
2020
167/24.07.2008г. "Дженерис" АД "Анализ на нуждите от изграждане, ремонт и рехабилитация на ВиК мрежа, пътна и улична инфраструктура в гр.Девин и селата Стоманово, Селча, Осиково, Грохотно, Беден, Брезе, Гьоврен, Триград, Кестен, Жребово, Михалково, Чуреково" чл.4 0000000094/03.05.2012г.
0000000193/04.06.2015г.
0000000196/10.06.2015г.
29.07.2015г.
29.07.2015г.
29.07.2015г.
3064.02
5417.30
15855.36
357/15.09.2014г. "Кейбъл Тех" ООД "Техническо обезпечаване на фестивал "Балкански ритми" по проект на община Девин "Популяризиране на възможностите за туризъм" чл.4 1100000104/15.09.2014г. 15.07.2015г. 7952
279/21.07.2014г. "Пипъл Ейджънси" ЕООД "Провеждане на международен фестивал "Балкански ритми" по проект на община Девин "Популяризиране на възможностите за туризъм" чл.4 0000000074/06.02.2015г. 15.07.2015г. 9091,40
245/21.10.2013г. "Еко-Хидро" ООД "СМР на обект "Алеи на туриста І и ІІ етап" чл.4 0000004629/20.02.2015г.
0000004630/20.02.2015г.
15.07.2015г. 30002.72
32464.70
349/10.09.2014г. "Кристех-84" ЕООД "ДМР на обект "Туристическа пътека с места за почивка в поземлени имоти с идентификатори 20465.121.240, 20465.121.351, 20465.121.352, 20465.121.353 по Кадастралната карта на гр.Девин" чл.4 0000000192/19.02.2015г. 15.07.2015г. 9487,79
501/08.12.2014г. "Доктор Ветко 1" ЕООД "Провеждане на обучения за развитие на ключови компетентности на общинските служители по проект "Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрадия - Девин чрез провеждане на специализирани обучения" чл.2 0000000004/02.07.2015г. 27.07.2015г. 20644,80
             
  Изготвил:      Мисли Къртълова        
             
  Съгласувал:      Надежда Ризова        
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер