Начало ОБЯВЛЕНИЯ МЕСТНИ ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМ - 2015г. Заповед за образуване на 22 /двадесет и две/ избирателни секции на територията на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

№РД-09-361

гр.Девин, 24.08.2015г.

 

 

Във връзка с произвеждането на насрочените на 25.10.2015 година избори за общински съветници и кметове инационален референдум, в изпълнение на чл.8, ал.2 и ал.6 от Изборния кодекс и чл.7,ал.4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА

 

ЗАПОВЯДВАМ :

 

1. Образувам 22 /двадесет и две/ избирателни секции на територията на община Девин за произвеждането на избори за общински съветници и кметове, насрочени на 25.10.2015г. и утвърждавам номерацията, адреса и обхвата им, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящата заповед.

2.Препис от заповедта да се изпрати на общинска избирателна комисия/ОИК/ – Девин и ТЗ ГРАО – Смолян за сведение.

3.Заповедта публично да се обяви на интернет страницата на общината – www.devin.bg.

Препис от заповедта да се доведе до знанието на н-к отдел „Административно обслужване” при община Девин, а чрез него до всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед може да се обжалва в тридневен срок след обявяването и пред ОИК – Девин.

Настоящата заповед може да се оспорва от заинтересовани лица пред ОИК – Девин в тридневен срок от обявяването и.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на община Девин – инж.Венцислав Кехайов.

 

ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ /п/

Кмет на община Девин

Изготвил:

Венцислав Кехайов

Секретар на община Девин

 

 


 

 

Заповед и приложение - изтегли

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер