Начало ОБЯВЛЕНИЯ МЕСТНИ ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМ - 2015г. Съобщение до избирателите, във връзка с произвеждането на Национален референдум, насрочен на 25.10.2015 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Общинска администрация гр.Девин уведомява избирателите, че във връзка с произвеждането на Национален референдум , насрочен на25.10.2015 година, могат да подават писмени заявления до кмета на Община Девин, кметовете на кметства и кметските наместници за:

 

1.Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци/чл.8, ал.2 от ЗПУГДВМС/ в срок до 17.10.2015г.

 

2.Вписване на избиратели в избирателния списък по настоящ адрес /§2 от ЗПУГДВМС и чл.36, ал.1 и 2 от ИК/. Вписването се извършва след писмено искане до Общинска администрация гр. Девин и кметствата в съставните села в срок до 10.10.2015г. включително.

 

3.За гласуване с подвижна избирателна кутия. Заявлениятя се подаватот избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение. Същите се подават не по-късно от 20 дни преди изборния ден в писмена форма, чрез заявление по образец ,подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината в срок до 04.10.2015г. включително.

 

4.За вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък, както и тези за коите е отпаднало основанието, на което са били заличени/§2 от ЗПУГДВМСчл.27,ал.3,4 и 6 от ИК в срок до 23.10.2015г.

 

5.За издаване на удостоверения за гласуване на определено място - в срок до 10.10.2015г.

 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.ДЕВИН

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер