Начало ОБЯВЛЕНИЯ МЕСТНИ ИЗБОРИ И РЕФЕРЕНДУМ - 2015г. Покана за провеждане на на консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии /СИК/ за произвеждането на избори за общински съветници и кметове и национален референдум в община Девин, насрочени на 25.10.2015 година.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

Изх. №91-341-2/09.09.2015г.

ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ -

ПП ГЕРБ, КП „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯЛЯВА БЪЛГАРИЯ”,

ПП ДПС, ПП „АТАКА”,КП РБ,КП ББЦ ,КП АБВ,КП ПФ

 

 

ОТНОСНО:Провеждане на консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии /СИК/ за произвеждането на избори за общински съветници и кметове и национален референдум в община Девин, насрочени на 25.10.2015 година

                               УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

            Във връзка с произвеждането на избори за кметове и общински съветници в община Девин, насрочени на 25.10.2015 година и във връзка с Решение №1984-МИ/НР/08.09.2015Г. на ЦИК, Ви каня на 15.09.2015 година от 14.00 часа в Общинска администрация гр.Девин,ул.”Дружба” №1, ІІІ етаж, в залата на Общинска администрация гр.Девин, да присъствате и вземете участие при провеждането на консултации за определяне поименния състав на СИК , както и да предложите лица, които ще заместят член на тази комисия, когато правомощията на същия се прекратяват предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато не се яви в изборния ден.

         При провеждането на консултациите е необходимо да представите :

         1. Писмено предложение за състав на СИК , което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията или коалицията която го предлага и телефон за връзка.

         2. Заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.08.2015г. или копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

         3. Когато в консултациите участвуват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно.

         4. Списък с резервните членове, които да заместят предложените от тях лица, в случаите на чл.51, ал.2 от Изборния кодекс или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването ще се извършва от ОИК – Девин по предложение на партията или коалицията, чието предложение е отсъстващия член на СИК.

         Представените документи остават неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до ОИК – Девин.

         За членове на СИК се предлагат лица които имат право да гласуват и владеят български език. При назначаването на членовете на СИК се прилагат ограниченията по чл.66 от Изборния кодекс. 

         Приложение: 1.Предложение – образец - изтегли;

                            2.Справка за разпределение на членовете и ръководствата на СИК по секции – Приложение №1 - изтегли;

                            3.Разпределение на членовете и ръководствата на СИК по партии и коалиции – Приложение №2 - изтегли;

                           

С уважение :

ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ /п/

Кмет на община Девин

Изготвил: Венцислав Кехайов

Секретар на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер