Начало ОБЯВЛЕНИЯ Процедури по Закона за водите Съобщение за издаване на разрешително за водозвемане на фирма "Беденски бани БГ" ООД - гр.Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

СЪОБЩЕНИЕ  ЗА  ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

 

 

 

от Община Девин

за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода съгласно чл.62а от Закона за водите

 

 

ОБЕКТ

Почивна база "Беденски бани", в имот №76, кв. 2 по ПУП на Беденски бани, Община Девин

Цел на заявеното количество на водите

Други цели

Водно тяло, в което се предвижда използването на водите.

„Беденски бани” разположено по уширение в долината на р.Широка лъка”, на десния и бряг и отстои на 11 км. югоизточно от гр.Девин.

Системи и съоръжения, чрез които ще се реализира използването.

 сондаж № 4.

Мястото на използване на водите.

селище „Беденски бани” в парцел II, кв.4 по плана на с.Беденски бани.

Проектни параметри на използваното количество.

Утвърдени локални експлоатационни ресурси за сондаж №3а и сондаж №4 от находище „Беденски бани” в рамките на Qекспл.=2,30л/с. и Qекспл.=2,50 л/с..Към момента съоръжението разполага със свободен ресурс за обезпечаване на исканото водовземане в размер на Qв = 0.5 л/с, Qср.д.=0.0935 л/с и Qгод. = 2948.75 куб.м/год.

Условия за правото за използване на водите.

Максимално допустимо проектно понижение, утвърдено от МОСВ със заповед №567/09.08.2015г. е на кота +844,60 м., която да не се променя през целия срок на действие на Разрешителното.

Място за представяне на писменни възражения и предложения

Град Девин

Ул.”Дружба” №1

Общинска администрация - Девин

 

 

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на Община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер