Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления за инвестиционни намерения
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Уведомление за инвестиционно предложение от Асен Пашалийски: "Изграждане на животновъдно стопанство за екстензивно отглеждане на автохонна порода - Българско родопско говедо" 337
2 Уведомление за инвестиционно намерение за обект:„Крайречна алея за отдих с кът за игри от о.т.1956 до о.т.1950 и УПИ II, кв.70 по плана на гр.Девин, община Девин” 666
3 Уведомление за инвестиционно предложение: "Увеличение на капацитета на животновъден обект № 4823-0014", в ПИ 18 и 24 по плана на с.Чуруково, община Девин 861
4 Уведомление за инвестиционно предложение: "Животновъден обект за отглеждане на овце и крави" в ПИ 002077 в землището на с.Чуруково, община Девин, област Смолян 938
5 Уведомление за инвестиционно предложение: " Реализиране на къмпинг и обслужваща сградакъм него“, в ПИ 20465.161.12, м. "Вадата" в землището на гр. Девин, община Девин, обл. Смолян 658
6 Уведомление за инвестиционно намерение от Сунай Делиеминов за " Отглеждане на овце, коне и говеда“, в ПИ №017872, в землището на с. Лясково, община Девин, обл. Смолян 895
7 Уведомление за инвестиционно намерение от Георги Гетов и Стефка Гетова за " Строителство на мандра, стопански сгради и екокъщи" в ПИ 012184, ПИ 012091 и ПИ 012086 в местността " Гагови ниви - Петвар, землище с. Осиково, общ. Девин, обл. Смолян 815
8 Уведомление за инвестиционно предложение от Община Девин за Реализирането на нов гробищен парк в ПИ 073030 в местността „Радва ливада” в землището на с. Беден, община Девин, област Смолян 669
9 Уведомление за инвестиционно намерение от "Национална електрическа компания" ЕАД (НЕК ЕАД) за реализация на обект "Изграждане на обслужващи сгради", ХВ "Цанков камък", Площадка "Бетонов завод", землище Селча, община Девин 801
10 Уведомление за инвестиционно намерение от "БТК" ЕАД, гр.София за преустройство на Приемно-предавателна станция на "БТК" ЕАД № PD 2806, находяща се в ПИ 003053, в землището на с.Стоманево 850
11 Уведомление за инвестиционно предложение от "ЕВКО 59" ЕООД за водовземане на подземни води от каптиран естествен извор КЕИ "Рибарника" за водоснабдяване на Къща за гости "При Бат Гена" 1521
12 Уведомление за инвестиционно предлжение от "МИХАЛКОВО" АД за водовземане от водоизточник на подземни води КЕИ "Персенк 4",разположен на територията на ДГФ, отдел 116, подотдел "Д" в имот с № 000299, в землището на с.Михалково с цел бутилиране на вода 935
13 Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ "Георги Гетов" за водовземане на подземни води от каптиран естествен извор (КЕИ) "Селище" за водоснабдяване на Екочифлик "Гагови ниви" 1005
14 Уведомление за инвестиционно предложение от Рамадан Сали Урук, с.Гьоврен за отглеждане на 25 бр. крави и телета в съществуваща стопанска сграда с площ 270 кв.м. разположена в имот с № 000158 в местността „Чанта чаир”, землище с.Гьоврен, община Девин. 1247
15 Уведомление за инвестиционно намерение от "Мобилтел" ЕАД, гр.София, 1 за изграждане на - Базова станция SML0171.A000" Bеden" на "Мобилтел" ЕАД и базова станция PD2884 "Веden" на "БТК" ЕАД в с.Беден, местност "Могилата" в УПИ Х, кв.25 1083
16 Уведомление за инвестиционно намерение от "МИХАЛКОВО" АД за "Водовземане от съществуващи водоизточници на подземни води КЕИ "Персенк 1",и "Персенк 2" ДГФ имот с № 000299, в землището на с.Михалково, с цел бутилиране на студена изворна вода 1052
17 Уведомление за инвестиционно намерение от ТПК"МИХАЛКОВО" за водовземане от съществуващ водоизточник КЕИ "Персенк 4", разположен на територията на ДГФ в имот с № 000299, в землището на с.Михалково, община Девин за бутилиране на изворна вода. 1081
18 Уведомление за инвестиционно намерение от ТПК"МИХАЛКОВО" за водовземане от Съществуващ водоизточник КЕИ "Персенк 3", разположен на територията на ДГФв имот с № 000299, в землището на с.Михалково, община Девин за бутилиране на изворна вода. 1378
19 Уведомление за инвестиционно намерение от ТПК"МИХАЛКОВО" за водовземане от съществуващ водоизточник КЕИ "Пещера Чифлика", намиращ се в имот с № 003072, в местността"Тиклица", в землището на с.Чурековос цел бутилиране на изворна вода. 1283
20 Уведомление за инвестиционно намерение от "МИХАЛКОВО" АД за водовземане от съществуващ водоизточник на подземни води КЕИ "Персенк 4", в имот с № 000299, в землището на с.Михалково, община Девин с цел бутилиране на изворна вода. 1153
21 Уведомление за инвестиционно намерение от "МИХАЛКОВО" АД за водовземане от съществуващ водоизточник на подземни води КЕИ "Пещера Чифлика", намиращ се в имот с № 003072, в землището на с.Чуреково, община Девин с цел бутилиране на изворна вода 976
22 Уведомление за инвестиционно намерение от "Механичен завод-Девин" ООД с ЕИК:202487021 за Автомивка на самообслужване в УПИ VІІ (ПИ 20465.505.1523), кв.92 по плана на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 1753
23 Уведомление за инвестиционно намерение от "ГАЦА" ЕООД, гр. Девин ул."Опълченска" № 2А, ЕИК:120602061 за Проект ПУП-ПРЗ за ПИ - 1004 в местността "Лукова падина" в землището на с.Лясково,общ.Девин, обл.Смолян. 1660
24 Уведомление за инвестиционно намерение от "ГАЦА" ЕООД, ЕИК:120602061 за Проект ПУП-ПРЗ за ПИ-17594 и за част от ПИ-17442 в местността "Заевото" в землището на с.Лясково,общ.Девин, обл.Смолян. 1150
25 Уведомление за инвестиционно намерение от "РОЖЕН-РЕСТ" ООД за процедура по издаване на разрешително за водовземане на подземни води от каптиран естествен извор "Попини лъки" за водоснабдяване на къща за гости "Сюлевата къща" с цел битово водоснабдяване 383
26 Уведомление за инвестиционно намерение от "МИХАЛКОВО" АД за процедура по издаване на разрешително за водовземане от нов извор "Персенк 3", в имот с № 000299, в землището на с.Михалково, община Девин за бутилиране на изворна вода. 966
27 Уведомление за инвестиционно намерение от "ЗГП" ООД - гр. Пловдив за процедура по издаване на разрешително за Водовземане на минерални води от водоизточник - Сондаж № 5 от находище на минерални води "Девин", гр.Девин с цел водоснабдяване 1249
28 Уведомление за инвестиционно намерение от "Механичен завод Девин" ООД относно Комплекс "Св.Георги" за възстановяване и балнолечение - промяна предназначение и вътрешно преустройство на съществуваща столова с надстройка, в УПИ ХХХІІ гр. Девин 1286
29 Уведомление за инвестиционно намерение от Министерство на здравеопазването - гр.София, пл."Света Неделя" № 5, за : Изграждане на сграда за филиал на спешна медицинска помощ в гр.Девин, ул."Явор", в имот с идентификатор № 20465.504.1512 1227
30 Уведомление за инвестиционно намерение на ТПК „Михалково” с. Михалково, община Девин, област Смолян за: „ПУП за изграждане на ведомствен паркинг, шоурум – магазин за продажба на изворна и минерална вода и КТП - пропуск”. 1760
31 Уведомление за инвестиционно намерение от "МВМ ГРУП" ООД, ЕИК: 200930920, с.Михалково, община Девин за "Процедура по издаване на разрешително за водовземане от съществуващи извори "Персенк 1" и "Персенк 2" за бутилиране на изворна вода 2011
32 Уведомление за инвестиционно намерение от "ДС СТРОЙ ГРУП" ООД за: "Почистване чрез изземване на натрупаните наносни отложения на 2 броя участъци от река Въча, в землището на гр.Девин, кв.Настан, община Девин, област Смолян." 1394
33 Уведомление за инвестиционно намерение от "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД - гр.София - 1715, ж.к.Младост 4, Бизнес парк София, сграда № 6 за: Изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура - Базова станция № 3491 в ПИ 123012, с.Брезе, община Девин 1794
34 Уведомление за инвестиционно намерение от Здравко Росенов Чепишев - гр.Девин за обособяване на две нови УПИ - северен и южен в границите на УПИ І -104002,104016, 104017 - База за отдих, кв.1 по ЗРП на гр.Девин. 1410
35 Уведомление за инвестиционно намерение от "Механичен завод - Девин" ООД за "Спортно-възстановителен комплекс" в УПИ VІІІ - за профилакториум, кв.30 по плана на с.Триград, община Девин, област Смолян 1401
36 Уведомление за инвестиционно намерение от Агенция "Пътна инфраструктура" - гр.София, бул."Македония" № 3 за "Основен ремонт на Път ІІІ-866 - "Стойките - Широка лъка - Михалково" от км 8 + 240 до км 11 + 500 и от км 26 + 600 до км 50 + 553" 1305
37 Уведомление за инвестиционно намерение от "Механичен завод - Девин" ООД за изграждане на "Обект за производство на сушени билки, шипка, гъби и техните производни и производство на билков чай в УПИ ІІ, кв.21 по плана за регулация на с.Кестен, община Девин 2649
38 Уведомление за инвестиционно намерение на "ВИДЕНИЦА - 2004" ЕООД - с.Борино за: "Почистване чрез изземване на натрупания динамичен твърд отток от принадлежащите земи на водохранилището към водовземането на р.Мугленска /Тенес дере/ за ВЕЦ "Девин", 1836
39 Инвестиционно предложение за Рехабилитация на Път III-866 „Михалково – Кричим” 2644
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер