Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходНаредби
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Девин 12311
2 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин 9939
3 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин 11489
4 Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин 7533
5 Наредба за записване, отписване и преместване в общинските детски градини /Приета с Решение № 130 от 26.07.2016 г. на Общински съвет – Девин, по Протокол № 9/ 1959
6 Наредба за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия 4044
7 Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Девин 2541
8 Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин 2792
9 Наредба за рекламната дейност на територията на Община Девин 3646
10 Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Девин 5798
11 Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Девин 5316
12 Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин 4234
13 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 4176
14 Наредба №3 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост 6601
15 Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Девин 2408
16 Наредба за управление на общинските пътища 6127
17 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин 2550
18 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи 3680
19 Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин 3488
20 Наредба за символиката и отличията на Община Девин 1004
21 Наредба за управление на горските територии собственост на община Девин 1108
22 Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Девин 307
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер