Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходНаредби
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Девин 11227
2 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин 8968
3 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин 10722
4 Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин 6893
5 Наредба за записване, отписване и преместване в общинските детски градини /Приета с Решение № 130 от 26.07.2016 г. на Общински съвет – Девин, по Протокол № 9/ 1803
6 Наредба за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия 3693
7 Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Девин 2385
8 Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин 2575
9 Наредба за рекламната дейност на територията на Община Девин 3430
10 Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Девин 5421
11 Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Девин 5051
12 Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин 3915
13 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 3869
14 Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Девин - отменена с Решение № 37 от 05.02.2020 г. на Административен съд Смолян 5762
15 Наредба №3 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост 6120
16 Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Девин 2203
17 Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода 2973
18 Наредба за управление на общинските пътища 5887
19 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин 2337
20 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи 3389
21 Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин 3174
22 Наредба за символиката и отличията на Община Девин 735
23 Наредба за управление на горските територии собственост на община Девин 920
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер