Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходНаредби
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Девин 11970
2 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин 9645
3 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин 11244
4 Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин 7321
5 Наредба за записване, отписване и преместване в общинските детски градини /Приета с Решение № 130 от 26.07.2016 г. на Общински съвет – Девин, по Протокол № 9/ 1894
6 Наредба за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия 3863
7 Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Девин 2485
8 Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин 2721
9 Наредба за рекламната дейност на територията на Община Девин 3574
10 Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Девин 5675
11 Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Девин 5237
12 Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин 4106
13 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 4087
14 Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Девин - отменена с Решение № 37 от 05.02.2020 г. на Административен съд Смолян 5982
15 Наредба №3 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост 6420
16 Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Девин 2341
17 Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода 3160
18 Наредба за управление на общинските пътища 6052
19 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин 2472
20 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи 3579
21 Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин 3397
22 Наредба за символиката и отличията на Община Девин 895
23 Наредба за управление на горските територии собственост на община Девин 1034
24 Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Девин 162
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер