Банер

Последни публикации

ВходНаредби
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Девин 8269
2 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин 7011
3 Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Девин 8586
4 Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин 4965
5 Наредба за записване, отписване и преместване в общинските детски градини /Приета с Решение № 130 от 26.07.2016 г. на Общински съвет – Девин, по Протокол № 9/ 1268
6 Наредба за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия 3040
7 Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Девин 1890
8 Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин 1982
9 Наредба за рекламната дейност на територията на Община Девин 2832
10 Наредба за преместваемите обекти на територията на Община Девин 4437
11 Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Девин 4110
12 Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Девин 3031
13 Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Девин 3135
14 Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Девин 4629
15 Наредба №3 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост 5153
16 Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Девин 1598
17 Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода 2222
18 Наредба за управление на общинските пътища 5223
19 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин 1921
20 Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи 2852
21 Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин 2453
22 Наредба за символиката и отличията на Община Девин 313
23 Наредба за реда за управление на горските територии – общинска собственост при община Девин 350
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер