Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Проект „Ремонт на мостови съоръжения в гр. Девин, община Девин” 108
2 СЪОБЩЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО – 2022/2023“ 105
3 СЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО – 2022/2023“ 101
4 ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО – 2022/2023“ 113
5 Приключи проект "Успяваме заедно - 2021/2022" 192
6 Проведен празник по проект "Шарена градинка" 158
7 Изпълнени дейности по проект " Шарена градинка" 187
8 Съобщение по проект "Успяваме заедно - 2021/2022" 155
9 Стартира проект "Шарена градинка" 245
10 Стартира проект "Успяваме заедно - 2021/2022" 251
11 Информационна брошура за реализираните дейности по проект „Успяваме заедно“ 254
12 Проект „Изграждане на крайречна алея за отдих с кът за игри по брега на река Девинска” 271
13 Проект "Обновяване на кът за отдих Стария пазар" 193
14 Проект „Изграждане на кът за наблюдение и отдих на р. Девинска и закупуване на оборудване за изпълнение на доброволчески инициативи за почистване на река Девинска и язовир Цанков Камък” 254
15 Конкурс за заемане на позиция Специалист по "Социални дейности"- Домашен санитар. 648
16 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат 316
17 Стартира прием на документи по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане - Компонент 3" 886
18 Конкурс за заемане на позиции Специалист по „Здравни грижи” – Mедицинска сестра, Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари, Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги 1177
19 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда 1010
20 Стартира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” 1361
21 Проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин”, финансиран по Административен договор №BG06RDNP001-7.001-0122-С01 от 14.05.2019 г. сключен между Община Девин и Държавен фонд "Земеделие" 215
22 Проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, община Девин”, финансиран по Административен договор №BG06RDNP001-7.007-0090-С01 от 14.05.2019 г. сключен между Община Девин и Държавен фонд "Земеделие" 193
23 Приключи Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1024
24 Продължава изпълнението на Проект "Общностен център за деца и семейства в риск - гр. Девин" 268
25 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C03 960
26 Информация за сключен административен договор по ОПОС 1029
27 Списък на кандидатите, които са допуснати до интервю за длъжност "Психолог" 1223
28 Община Девин удължава срока за участие в конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1195
29 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1576
30 Покана за участие в кръгла маса на тема „Обмен на опит и добри практики в други страни - членки на Европейския съюз” 1245
31 Община Девин уведомява, всички заинтересовани лица, че предоставя услугата „Виртуален асистент” 1211
32 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” 1091
33 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” - непроведена среща 1420
34 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за чиракуване и стажуване” 1145
35 Покана за участие в кръгла маса на тема „Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" "Личен и социален асистент" - функции, възможности, бъдеще“ 1386
36 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за всеки “ 1418
37 Покана за участие в кръгла маса на тема Възможностите на Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта (ДБТ) 1258
38 Покана за участие в кръгла маса на тема „Правото на труд – конституционно право на всеки“ 1284
39 Покана за участие в кръгла маса на тема „Интервюто за работа - първият тест"“ 1188
40 Обявление за допълнителен прием на документи от кандидати за потребители на социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” и кандидати за извършване на съответните услуги 1397
41 Покана за участие в кръгла маса на тема „Как да се представим пред бъдещия ни работодател“ 1387
42 Покана за участие в кръгла маса на тема "Новите технологии - напред в бъдещето" 1201
43 Покана за участие в кръгла маса на тема "Мотивационно писмо – за да оправдаем целта" 1255
44 Покана за участие в кръгла маса на тема "Подготовка на документи за кандидатстване за работа" 1217
45 Покана за участие в пресконференция по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1201
46 Продължава изпълнението на Проект "Общностен център за деца и семейства в риск - гр Девин" 277
47 На 1 септември 2017 год. приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 1265
48 Приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 1482
49 Община Девин търси да назначи 10 /десет/ души на длъжност „Технически сътрудник“ за срок от 6 месеца. 1688
50 Предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ няма да стартира от планираната дата 03.07.2017 г. 1280
51 Община Девин продължава предоставянето на социалната услуга "Топъл обяд" до 31.12.2019 г. 1617
52 Списък на допуснати недопуснати кандидати до интервю по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 1556
53 Конкурс за заемане на длъжност Медицинска сестра в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1953
54 Във връзка с реализиране на Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ се удължава срока за набирате на документи за социален работник до 05.06.2017г. включително. 1823
55 Списък на класираните кандидати по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1595
56 Списък на допуснати недопуснати кандидати за длъжности: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра 1597
57 Община Девин удължава срока за прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1508
58 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 2689
59 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжности: ръководител, социален работник и медицинска сестра по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1748
60 Стартира проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1572
61 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ” 1217
62 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността "медиатор" по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1917
63 Подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 2234
64 Продължава предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент” 1525
65 Информация за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 982
66 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжности по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 2248
67 Представиха проекта BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 2249
68 Обявление за провеждане на подбор 1892
69 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1715
70 Стартира проект "Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин" 1979
71 Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Девин” 2316
72 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1689
73 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 2144
74 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1962
75 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1841
76 Съобщение за стартиране на втори етап на прием на заявления за предоставяне и ползване на социални услуги по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 1728
77 Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1900
78 Община Девин набира приемни семейства 2387
79 Община Девин е партньор по Проект ,,Приеми ме 2015'' ,който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси'' 2014-2020 , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 2000
80 Община Девин кани заинтересованите страни на пресконференция по проект „Проучване, проектиране и изпълнение на СМР на подпорна стена на ул. „Кокиче”, гр. Девин”, която ще се проведе на 29.01.2016 г. /петък/ от 11.00 часа в залата на Общинска администрация 1944
81 Община Девин обявява прием на заявления от кандидати за медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа” 2023
82 От 15 януари 2016 г. стартира I етап от раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти. 1860
83 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” 1923
84 Съобщение за проведена встъпителна пресконференция по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 2130
85 Община Девин обявява процедура за набиране на персонал към Център за услуги в домашна среда – гр. Девин в рамките на Проект № BG05M9OP001-2.002-0102 – C001 „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2240
86 От 1 януари 2016 г. стартира изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2283
87 Община Девин сключи договор за нов социален проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2392
88 Продължава изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1932
89 Обявление за подбор на на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1950
90 В Община Девин стартира нов проект за приемна грижа ,,Приеми ме'' 2015 г. 2364
91 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 1850
92 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” за позиция Психолог 1989
93 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 2058
94 От 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г. община Девин ще продължи реализирането на проект „Обществена трапезария” с финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП 2093
95 Няма да се обявява втори етап на приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа” 1780
96 ДЕВЕТА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1953
97 Продължава изпълнението на дейностите по проект «Нови възможности за грижа», процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “НОВИ АЛТЕРНАТИВИ“ 2145
98 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция педагог 2046
99 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция медиатор 1951
100 От 01.05.2015 год. до 30.09.2015 год. община Девин ще предоставя социалната услуга „Обществена трапезария” 1909
 
«НачалоПредишна12СледващаКрай»
Страница 1 от 2

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер