Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Информационна брошура за реализираните дейности по проект „Успяваме заедно“ 88
2 Проект „Изграждане на крайречна алея за отдих с кът за игри по брега на река Девинска” 77
3 Проект „Изграждане на кът за наблюдение и отдих на р. Девинска и закупуване на оборудване за изпълнение на доброволчески инициативи за почистване на река Девинска и язовир Цанков Камък” 58
4 Конкурс за заемане на позиция Специалист по "Социални дейности"- Домашен санитар. 458
5 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат 164
6 Стартира прием на документи по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане - Компонент 3" 661
7 Конкурс за заемане на позиции Специалист по „Здравни грижи” – Mедицинска сестра, Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари, Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги 813
8 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда 754
9 Стартира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” 1141
10 Проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин”, финансиран по Административен договор №BG06RDNP001-7.001-0122-С01 от 14.05.2019 г. сключен между Община Девин и Държавен фонд "Земеделие" 51
11 Проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, община Девин”, финансиран по Административен договор №BG06RDNP001-7.007-0090-С01 от 14.05.2019 г. сключен между Община Девин и Държавен фонд "Земеделие" 42
12 Приключи Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 817
13 Продължава изпълнението на Проект "Общностен център за деца и семейства в риск - гр. Девин" 63
14 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C03 776
15 Информация за сключен административен договор по ОПОС 802
16 Списък на кандидатите, които са допуснати до интервю за длъжност "Психолог" 987
17 Община Девин удължава срока за участие в конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 937
18 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1334
19 Покана за участие в кръгла маса на тема „Обмен на опит и добри практики в други страни - членки на Европейския съюз” 1039
20 Община Девин уведомява, всички заинтересовани лица, че предоставя услугата „Виртуален асистент” 968
21 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” 859
22 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” - непроведена среща 1185
23 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за чиракуване и стажуване” 949
24 Покана за участие в кръгла маса на тема „Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" "Личен и социален асистент" - функции, възможности, бъдеще“ 1206
25 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за всеки “ 1185
26 Покана за участие в кръгла маса на тема Възможностите на Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта (ДБТ) 1029
27 Покана за участие в кръгла маса на тема „Правото на труд – конституционно право на всеки“ 1104
28 Покана за участие в кръгла маса на тема „Интервюто за работа - първият тест"“ 995
29 Обявление за допълнителен прием на документи от кандидати за потребители на социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” и кандидати за извършване на съответните услуги 1212
30 Покана за участие в кръгла маса на тема „Как да се представим пред бъдещия ни работодател“ 1190
31 Покана за участие в кръгла маса на тема "Новите технологии - напред в бъдещето" 977
32 Покана за участие в кръгла маса на тема "Мотивационно писмо – за да оправдаем целта" 1061
33 Покана за участие в кръгла маса на тема "Подготовка на документи за кандидатстване за работа" 1026
34 Покана за участие в пресконференция по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1006
35 Продължава изпълнението на Проект "Общностен център за деца и семейства в риск - гр Девин" 123
36 На 1 септември 2017 год. приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 1060
37 Приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 1271
38 Община Девин търси да назначи 10 /десет/ души на длъжност „Технически сътрудник“ за срок от 6 месеца. 1488
39 Предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ няма да стартира от планираната дата 03.07.2017 г. 1100
40 Община Девин продължава предоставянето на социалната услуга "Топъл обяд" до 31.12.2019 г. 1433
41 Списък на допуснати недопуснати кандидати до интервю по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 1369
42 Конкурс за заемане на длъжност Медицинска сестра в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1702
43 Във връзка с реализиране на Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ се удължава срока за набирате на документи за социален работник до 05.06.2017г. включително. 1589
44 Списък на класираните кандидати по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1414
45 Списък на допуснати недопуснати кандидати за длъжности: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра 1418
46 Община Девин удължава срока за прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1338
47 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 2324
48 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжности: ръководител, социален работник и медицинска сестра по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1400
49 Стартира проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1364
50 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ” 1065
51 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността "медиатор" по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1673
52 Подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 2043
53 Продължава предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент” 1354
54 Информация за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 806
55 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжности по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 2077
56 Представиха проекта BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 2031
57 Обявление за провеждане на подбор 1735
58 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1513
59 Стартира проект "Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин" 1784
60 Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Девин” 2153
61 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1490
62 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1906
63 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1815
64 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1683
65 Съобщение за стартиране на втори етап на прием на заявления за предоставяне и ползване на социални услуги по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 1578
66 Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1743
67 Община Девин набира приемни семейства 2114
68 Община Девин е партньор по Проект ,,Приеми ме 2015'' ,който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси'' 2014-2020 , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 1840
69 Община Девин кани заинтересованите страни на пресконференция по проект „Проучване, проектиране и изпълнение на СМР на подпорна стена на ул. „Кокиче”, гр. Девин”, която ще се проведе на 29.01.2016 г. /петък/ от 11.00 часа в залата на Общинска администрация 1794
70 Община Девин обявява прием на заявления от кандидати за медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа” 1869
71 От 15 януари 2016 г. стартира I етап от раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти. 1706
72 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” 1733
73 Съобщение за проведена встъпителна пресконференция по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 1934
74 Община Девин обявява процедура за набиране на персонал към Център за услуги в домашна среда – гр. Девин в рамките на Проект № BG05M9OP001-2.002-0102 – C001 „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2097
75 От 1 януари 2016 г. стартира изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2135
76 Община Девин сключи договор за нов социален проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2251
77 Продължава изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1778
78 Обявление за подбор на на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1798
79 В Община Девин стартира нов проект за приемна грижа ,,Приеми ме'' 2015 г. 2212
80 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 1690
81 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” за позиция Психолог 1836
82 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 1884
83 От 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г. община Девин ще продължи реализирането на проект „Обществена трапезария” с финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП 1944
84 Няма да се обявява втори етап на приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа” 1628
85 ДЕВЕТА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1781
86 Продължава изпълнението на дейностите по проект «Нови възможности за грижа», процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “НОВИ АЛТЕРНАТИВИ“ 1946
87 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция педагог 1877
88 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция медиатор 1801
89 От 01.05.2015 год. до 30.09.2015 год. община Девин ще предоставя социалната услуга „Обществена трапезария” 1743
90 Стартира изпълнението на проект «Нови възможности за грижа» 2066
91 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Богатствата на Западни Родопи” 1833
92 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция психолог 1741
93 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” - позиция психолог 1893
94 Покана към потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” за пет отделни позиции 1752
95 Покана към потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” за девет отделни позиции 2408
96 Туристически регион Западни Родопи вече е представен в интернет пространството 2407
97 Покана за участие в междинна пресконференция по проект „Богатствата на Западни Родопи” 1934
98 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Девин” 2123
99 ОСМА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 2333
100 Приключи приемът по седма покана на МИРГ 1945
 
«НачалоПредишна12СледващаКрай»
Страница 1 от 2

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер