Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Стартира прием на документи по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане - Компонент 3" 222
2 Конкурс за заемане на позиции Специалист по „Здравни грижи” – Mедицинска сестра, Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари, Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги 483
3 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда 375
4 Стартира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” 675
5 Приключи Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 575
6 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C03 514
7 Информация за сключен административен договор по ОПОС 523
8 Списък на кандидатите, които са допуснати до интервю за длъжност "Психолог" 726
9 Община Девин удължава срока за участие в конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 616
10 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 939
11 Покана за участие в кръгла маса на тема „Обмен на опит и добри практики в други страни - членки на Европейския съюз” 682
12 Община Девин уведомява, всички заинтересовани лица, че предоставя услугата „Виртуален асистент” 656
13 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” 593
14 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” - непроведена среща 888
15 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за чиракуване и стажуване” 719
16 Покана за участие в кръгла маса на тема „Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" "Личен и социален асистент" - функции, възможности, бъдеще“ 957
17 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за всеки “ 867
18 Покана за участие в кръгла маса на тема Възможностите на Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта (ДБТ) 783
19 Покана за участие в кръгла маса на тема „Правото на труд – конституционно право на всеки“ 854
20 Покана за участие в кръгла маса на тема „Интервюто за работа - първият тест"“ 776
21 Обявление за допълнителен прием на документи от кандидати за потребители на социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” и кандидати за извършване на съответните услуги 962
22 Покана за участие в кръгла маса на тема „Как да се представим пред бъдещия ни работодател“ 901
23 Покана за участие в кръгла маса на тема "Новите технологии - напред в бъдещето" 762
24 Покана за участие в кръгла маса на тема "Мотивационно писмо – за да оправдаем целта" 834
25 Покана за участие в кръгла маса на тема "Подготовка на документи за кандидатстване за работа" 751
26 Покана за участие в пресконференция по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 734
27 На 1 септември 2017 год. приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 835
28 Приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 1026
29 Община Девин търси да назначи 10 /десет/ души на длъжност „Технически сътрудник“ за срок от 6 месеца. 1197
30 Предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ няма да стартира от планираната дата 03.07.2017 г. 882
31 Община Девин продължава предоставянето на социалната услуга "Топъл обяд" до 31.12.2019 г. 1192
32 Списък на допуснати недопуснати кандидати до интервю по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 1121
33 Конкурс за заемане на длъжност Медицинска сестра в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1431
34 Във връзка с реализиране на Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ се удължава срока за набирате на документи за социален работник до 05.06.2017г. включително. 1354
35 Списък на класираните кандидати по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1184
36 Списък на допуснати недопуснати кандидати за длъжности: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра 1144
37 Община Девин удължава срока за прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1103
38 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1984
39 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжности: ръководител, социален работник и медицинска сестра по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1167
40 Стартира проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1110
41 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ” 848
42 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността "медиатор" по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1434
43 Подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1711
44 Продължава предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент” 1126
45 Информация за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 597
46 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжности по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1826
47 Представиха проекта BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1798
48 Обявление за провеждане на подбор 1482
49 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1298
50 Стартира проект "Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин" 1550
51 Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Девин” 1939
52 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1276
53 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1679
54 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1618
55 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1490
56 Съобщение за стартиране на втори етап на прием на заявления за предоставяне и ползване на социални услуги по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 1345
57 Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1535
58 Община Девин набира приемни семейства 1868
59 Община Девин е партньор по Проект ,,Приеми ме 2015'' ,който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси'' 2014-2020 , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 1607
60 Община Девин кани заинтересованите страни на пресконференция по проект „Проучване, проектиране и изпълнение на СМР на подпорна стена на ул. „Кокиче”, гр. Девин”, която ще се проведе на 29.01.2016 г. /петък/ от 11.00 часа в залата на Общинска администрация 1583
61 Община Девин обявява прием на заявления от кандидати за медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа” 1671
62 От 15 януари 2016 г. стартира I етап от раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти. 1494
63 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” 1519
64 Съобщение за проведена встъпителна пресконференция по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 1713
65 Община Девин обявява процедура за набиране на персонал към Център за услуги в домашна среда – гр. Девин в рамките на Проект № BG05M9OP001-2.002-0102 – C001 „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 1890
66 От 1 януари 2016 г. стартира изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 1935
67 Община Девин сключи договор за нов социален проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2050
68 Продължава изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1564
69 Обявление за подбор на на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1614
70 В Община Девин стартира нов проект за приемна грижа ,,Приеми ме'' 2015 г. 2009
71 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 1474
72 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” за позиция Психолог 1620
73 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 1692
74 От 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г. община Девин ще продължи реализирането на проект „Обществена трапезария” с финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП 1714
75 Няма да се обявява втори етап на приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа” 1429
76 ДЕВЕТА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1569
77 Продължава изпълнението на дейностите по проект «Нови възможности за грижа», процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “НОВИ АЛТЕРНАТИВИ“ 1740
78 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция педагог 1652
79 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция медиатор 1570
80 От 01.05.2015 год. до 30.09.2015 год. община Девин ще предоставя социалната услуга „Обществена трапезария” 1533
81 Стартира изпълнението на проект «Нови възможности за грижа» 1852
82 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Богатствата на Западни Родопи” 1650
83 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция психолог 1547
84 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” - позиция психолог 1703
85 Покана към потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” за пет отделни позиции 1551
86 Покана към потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” за девет отделни позиции 2199
87 Туристически регион Западни Родопи вече е представен в интернет пространството 2115
88 Покана за участие в междинна пресконференция по проект „Богатствата на Западни Родопи” 1716
89 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Девин” 1911
90 ОСМА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 2125
91 Приключи приемът по седма покана на МИРГ 1722
92 Информация за сключени договори на МИРГ "ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ" 2619
93 СЕДМА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1576
94 Проектът Sagittarius продължава - новини 1436
95 ШЕСТА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1760
96 ПЕТА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1635
97 Четвърта покана за прием на МИРГ приключи със седем проекта на обща стойност 1 731 542,89 лева. 1809
98 Покана за участие в пресконференция за финансиран проект „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” 1743
99 Новини по проект Sagittarius 2011
100 Покана за участие в начална пресконференция по проект „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Девин” 2562
 
«НачалоПредишна12СледващаКрай»
Страница 1 от 2

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер