Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Проект „Ремонт на мостови съоръжения в гр. Девин, община Девин” 53
2 СЪОБЩЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО – 2022/2023“ 61
3 СЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО – 2022/2023“ 63
4 ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО – 2022/2023“ 68
5 Приключи проект "Успяваме заедно - 2021/2022" 152
6 Проведен празник по проект "Шарена градинка" 116
7 Изпълнени дейности по проект " Шарена градинка" 134
8 Съобщение по проект "Успяваме заедно - 2021/2022" 119
9 Стартира проект "Шарена градинка" 206
10 Стартира проект "Успяваме заедно - 2021/2022" 207
11 Информационна брошура за реализираните дейности по проект „Успяваме заедно“ 211
12 Проект „Изграждане на крайречна алея за отдих с кът за игри по брега на река Девинска” 229
13 Проект "Обновяване на кът за отдих Стария пазар" 157
14 Проект „Изграждане на кът за наблюдение и отдих на р. Девинска и закупуване на оборудване за изпълнение на доброволчески инициативи за почистване на река Девинска и язовир Цанков Камък” 209
15 Конкурс за заемане на позиция Специалист по "Социални дейности"- Домашен санитар. 601
16 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат 277
17 Стартира прием на документи по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане - Компонент 3" 829
18 Конкурс за заемане на позиции Специалист по „Здравни грижи” – Mедицинска сестра, Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари, Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги 1085
19 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда 952
20 Стартира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” 1315
21 Проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин”, финансиран по Административен договор №BG06RDNP001-7.001-0122-С01 от 14.05.2019 г. сключен между Община Девин и Държавен фонд "Земеделие" 169
22 Проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, община Девин”, финансиран по Административен договор №BG06RDNP001-7.007-0090-С01 от 14.05.2019 г. сключен между Община Девин и Държавен фонд "Земеделие" 143
23 Приключи Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 971
24 Продължава изпълнението на Проект "Общностен център за деца и семейства в риск - гр. Девин" 217
25 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C03 909
26 Информация за сключен административен договор по ОПОС 968
27 Списък на кандидатите, които са допуснати до интервю за длъжност "Психолог" 1161
28 Община Девин удължава срока за участие в конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1140
29 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1519
30 Покана за участие в кръгла маса на тема „Обмен на опит и добри практики в други страни - членки на Европейския съюз” 1194
31 Община Девин уведомява, всички заинтересовани лица, че предоставя услугата „Виртуален асистент” 1156
32 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” 1009
33 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” - непроведена среща 1345
34 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за чиракуване и стажуване” 1098
35 Покана за участие в кръгла маса на тема „Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" "Личен и социален асистент" - функции, възможности, бъдеще“ 1330
36 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за всеки “ 1356
37 Покана за участие в кръгла маса на тема Възможностите на Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта (ДБТ) 1193
38 Покана за участие в кръгла маса на тема „Правото на труд – конституционно право на всеки“ 1234
39 Покана за участие в кръгла маса на тема „Интервюто за работа - първият тест"“ 1132
40 Обявление за допълнителен прием на документи от кандидати за потребители на социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” и кандидати за извършване на съответните услуги 1341
41 Покана за участие в кръгла маса на тема „Как да се представим пред бъдещия ни работодател“ 1333
42 Покана за участие в кръгла маса на тема "Новите технологии - напред в бъдещето" 1131
43 Покана за участие в кръгла маса на тема "Мотивационно писмо – за да оправдаем целта" 1201
44 Покана за участие в кръгла маса на тема "Подготовка на документи за кандидатстване за работа" 1165
45 Покана за участие в пресконференция по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1150
46 Продължава изпълнението на Проект "Общностен център за деца и семейства в риск - гр Девин" 230
47 На 1 септември 2017 год. приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 1198
48 Приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 1435
49 Община Девин търси да назначи 10 /десет/ души на длъжност „Технически сътрудник“ за срок от 6 месеца. 1638
50 Предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ няма да стартира от планираната дата 03.07.2017 г. 1229
51 Община Девин продължава предоставянето на социалната услуга "Топъл обяд" до 31.12.2019 г. 1568
52 Списък на допуснати недопуснати кандидати до интервю по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 1505
53 Конкурс за заемане на длъжност Медицинска сестра в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1891
54 Във връзка с реализиране на Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ се удължава срока за набирате на документи за социален работник до 05.06.2017г. включително. 1767
55 Списък на класираните кандидати по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1547
56 Списък на допуснати недопуснати кандидати за длъжности: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра 1556
57 Община Девин удължава срока за прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1464
58 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 2528
59 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжности: ръководител, социален работник и медицинска сестра по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1691
60 Стартира проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1506
61 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ” 1181
62 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността "медиатор" по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1865
63 Подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 2173
64 Продължава предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент” 1476
65 Информация за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 940
66 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжности по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 2197
67 Представиха проекта BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 2182
68 Обявление за провеждане на подбор 1850
69 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1674
70 Стартира проект "Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин" 1921
71 Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Девин” 2266
72 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1642
73 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 2052
74 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1923
75 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1792
76 Съобщение за стартиране на втори етап на прием на заявления за предоставяне и ползване на социални услуги по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 1692
77 Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1848
78 Община Девин набира приемни семейства 2313
79 Община Девин е партньор по Проект ,,Приеми ме 2015'' ,който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси'' 2014-2020 , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 1959
80 Община Девин кани заинтересованите страни на пресконференция по проект „Проучване, проектиране и изпълнение на СМР на подпорна стена на ул. „Кокиче”, гр. Девин”, която ще се проведе на 29.01.2016 г. /петък/ от 11.00 часа в залата на Общинска администрация 1902
81 Община Девин обявява прием на заявления от кандидати за медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа” 1983
82 От 15 януари 2016 г. стартира I етап от раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти. 1808
83 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” 1867
84 Съобщение за проведена встъпителна пресконференция по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 2087
85 Община Девин обявява процедура за набиране на персонал към Център за услуги в домашна среда – гр. Девин в рамките на Проект № BG05M9OP001-2.002-0102 – C001 „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2196
86 От 1 януари 2016 г. стартира изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2246
87 Община Девин сключи договор за нов социален проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2348
88 Продължава изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1880
89 Обявление за подбор на на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1907
90 В Община Девин стартира нов проект за приемна грижа ,,Приеми ме'' 2015 г. 2314
91 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 1807
92 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” за позиция Психолог 1947
93 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 2017
94 От 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г. община Девин ще продължи реализирането на проект „Обществена трапезария” с финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП 2047
95 Няма да се обявява втори етап на приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа” 1740
96 ДЕВЕТА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1898
97 Продължава изпълнението на дейностите по проект «Нови възможности за грижа», процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “НОВИ АЛТЕРНАТИВИ“ 2103
98 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция педагог 2005
99 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция медиатор 1913
100 От 01.05.2015 год. до 30.09.2015 год. община Девин ще предоставя социалната услуга „Обществена трапезария” 1861
 
«НачалоПредишна12СледващаКрай»
Страница 1 от 2

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер