Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Приключи проект "Успяваме заедно - 2021/2022" 62
2 Проведен празник по проект "Шарена градинка" 37
3 Изпълнени дейности по проект " Шарена градинка" 35
4 Съобщение по проект "Успяваме заедно - 2021/2022" 34
5 Стартира проект "Шарена градинка" 95
6 Стартира проект "Успяваме заедно - 2021/2022" 123
7 Информационна брошура за реализираните дейности по проект „Успяваме заедно“ 128
8 Проект „Изграждане на крайречна алея за отдих с кът за игри по брега на река Девинска” 127
9 Проект "Обновяване на кът за отдих Стария пазар" 63
10 Проект „Изграждане на кът за наблюдение и отдих на р. Девинска и закупуване на оборудване за изпълнение на доброволчески инициативи за почистване на река Девинска и язовир Цанков Камък” 102
11 Конкурс за заемане на позиция Специалист по "Социални дейности"- Домашен санитар. 505
12 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат 195
13 Стартира прием на документи по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане - Компонент 3" 719
14 Конкурс за заемане на позиции Специалист по „Здравни грижи” – Mедицинска сестра, Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари, Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги 862
15 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда 822
16 Стартира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” 1205
17 Проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин”, финансиран по Административен договор №BG06RDNP001-7.001-0122-С01 от 14.05.2019 г. сключен между Община Девин и Държавен фонд "Земеделие" 95
18 Проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, община Девин”, финансиран по Административен договор №BG06RDNP001-7.007-0090-С01 от 14.05.2019 г. сключен между Община Девин и Държавен фонд "Земеделие" 73
19 Приключи Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 863
20 Продължава изпълнението на Проект "Общностен център за деца и семейства в риск - гр. Девин" 94
21 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C03 824
22 Информация за сключен административен договор по ОПОС 844
23 Списък на кандидатите, които са допуснати до интервю за длъжност "Психолог" 1040
24 Община Девин удължава срока за участие в конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 992
25 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1395
26 Покана за участие в кръгла маса на тема „Обмен на опит и добри практики в други страни - членки на Европейския съюз” 1089
27 Община Девин уведомява, всички заинтересовани лица, че предоставя услугата „Виртуален асистент” 1020
28 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” 905
29 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” - непроведена среща 1233
30 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за чиракуване и стажуване” 995
31 Покана за участие в кръгла маса на тема „Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" "Личен и социален асистент" - функции, възможности, бъдеще“ 1246
32 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за всеки “ 1260
33 Покана за участие в кръгла маса на тема Възможностите на Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта (ДБТ) 1073
34 Покана за участие в кръгла маса на тема „Правото на труд – конституционно право на всеки“ 1142
35 Покана за участие в кръгла маса на тема „Интервюто за работа - първият тест"“ 1044
36 Обявление за допълнителен прием на документи от кандидати за потребители на социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” и кандидати за извършване на съответните услуги 1249
37 Покана за участие в кръгла маса на тема „Как да се представим пред бъдещия ни работодател“ 1234
38 Покана за участие в кръгла маса на тема "Новите технологии - напред в бъдещето" 1020
39 Покана за участие в кръгла маса на тема "Мотивационно писмо – за да оправдаем целта" 1098
40 Покана за участие в кръгла маса на тема "Подготовка на документи за кандидатстване за работа" 1068
41 Покана за участие в пресконференция по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1052
42 Продължава изпълнението на Проект "Общностен център за деца и семейства в риск - гр Девин" 158
43 На 1 септември 2017 год. приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 1105
44 Приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 1319
45 Община Девин търси да назначи 10 /десет/ души на длъжност „Технически сътрудник“ за срок от 6 месеца. 1531
46 Предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ няма да стартира от планираната дата 03.07.2017 г. 1137
47 Община Девин продължава предоставянето на социалната услуга "Топъл обяд" до 31.12.2019 г. 1475
48 Списък на допуснати недопуснати кандидати до интервю по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 1406
49 Конкурс за заемане на длъжност Медицинска сестра в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1752
50 Във връзка с реализиране на Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ се удължава срока за набирате на документи за социален работник до 05.06.2017г. включително. 1625
51 Списък на класираните кандидати по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1456
52 Списък на допуснати недопуснати кандидати за длъжности: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра 1463
53 Община Девин удължава срока за прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1371
54 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 2380
55 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжности: ръководител, социален работник и медицинска сестра по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1451
56 Стартира проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1406
57 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ” 1105
58 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността "медиатор" по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1768
59 Подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 2097
60 Продължава предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент” 1386
61 Информация за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 855
62 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжности по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 2113
63 Представиха проекта BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 2067
64 Обявление за провеждане на подбор 1775
65 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1556
66 Стартира проект "Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин" 1824
67 Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Девин” 2190
68 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1519
69 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1945
70 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1843
71 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1714
72 Съобщение за стартиране на втори етап на прием на заявления за предоставяне и ползване на социални услуги по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 1605
73 Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1769
74 Община Девин набира приемни семейства 2207
75 Община Девин е партньор по Проект ,,Приеми ме 2015'' ,който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси'' 2014-2020 , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 1878
76 Община Девин кани заинтересованите страни на пресконференция по проект „Проучване, проектиране и изпълнение на СМР на подпорна стена на ул. „Кокиче”, гр. Девин”, която ще се проведе на 29.01.2016 г. /петък/ от 11.00 часа в залата на Общинска администрация 1819
77 Община Девин обявява прием на заявления от кандидати за медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа” 1903
78 От 15 януари 2016 г. стартира I етап от раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти. 1732
79 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” 1766
80 Съобщение за проведена встъпителна пресконференция по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 1971
81 Община Девин обявява процедура за набиране на персонал към Център за услуги в домашна среда – гр. Девин в рамките на Проект № BG05M9OP001-2.002-0102 – C001 „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2121
82 От 1 януари 2016 г. стартира изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2170
83 Община Девин сключи договор за нов социален проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2279
84 Продължава изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1805
85 Обявление за подбор на на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1825
86 В Община Девин стартира нов проект за приемна грижа ,,Приеми ме'' 2015 г. 2245
87 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 1719
88 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” за позиция Психолог 1871
89 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 1910
90 От 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г. община Девин ще продължи реализирането на проект „Обществена трапезария” с финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП 1971
91 Няма да се обявява втори етап на приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа” 1661
92 ДЕВЕТА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1817
93 Продължава изпълнението на дейностите по проект «Нови възможности за грижа», процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “НОВИ АЛТЕРНАТИВИ“ 1985
94 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция педагог 1914
95 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция медиатор 1831
96 От 01.05.2015 год. до 30.09.2015 год. община Девин ще предоставя социалната услуга „Обществена трапезария” 1784
97 Стартира изпълнението на проект «Нови възможности за грижа» 2103
98 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Богатствата на Западни Родопи” 1860
99 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция психолог 1764
100 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” - позиция психолог 1923
 
«НачалоПредишна12СледващаКрай»
Страница 1 от 2

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер