Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Конкурс за заемане на позиция: Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги 48
2 Информационна брошура за реализираните дейности по проект „Успяваме заедно“ 47
3 Подбор на персонал за следните позиции: Хигиенист и Сътрудник 283
4 Конкурс за заемане на следните позиции: Специалист по „Здравни грижи” – Mедицинска сестра/фелдшер, Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари, Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги, Психолог 774
5 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда 219
6 Стартира Проект BG05M9OP001-6.002-0144 „Патронажна грижа +“ в община Девин по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Разв... 215
7 Конкурс за заемане на позиция Специалист по "Социални дейности"- Домашен санитар. 389
8 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат 123
9 Стартира прием на документи по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане - Компонент 3" 592
10 Конкурс за заемане на позиции Специалист по „Здравни грижи” – Mедицинска сестра, Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари, Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги 766
11 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда 645
12 Стартира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” 1074
13 Приключи Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 776
14 Продължава изпълнението на Проект "Общностен център за деца и семейства в риск - гр. Девин" 20
15 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C03 726
16 Информация за сключен административен договор по ОПОС 755
17 Списък на кандидатите, които са допуснати до интервю за длъжност "Психолог" 943
18 Община Девин удължава срока за участие в конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 887
19 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1270
20 Покана за участие в кръгла маса на тема „Обмен на опит и добри практики в други страни - членки на Европейския съюз” 978
21 Община Девин уведомява, всички заинтересовани лица, че предоставя услугата „Виртуален асистент” 910
22 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” 815
23 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” - непроведена среща 1136
24 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за чиракуване и стажуване” 906
25 Покана за участие в кръгла маса на тема „Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" "Личен и социален асистент" - функции, възможности, бъдеще“ 1158
26 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за всеки “ 1113
27 Покана за участие в кръгла маса на тема Възможностите на Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта (ДБТ) 980
28 Покана за участие в кръгла маса на тема „Правото на труд – конституционно право на всеки“ 1064
29 Покана за участие в кръгла маса на тема „Интервюто за работа - първият тест"“ 955
30 Обявление за допълнителен прием на документи от кандидати за потребители на социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” и кандидати за извършване на съответните услуги 1167
31 Покана за участие в кръгла маса на тема „Как да се представим пред бъдещия ни работодател“ 1137
32 Покана за участие в кръгла маса на тема "Новите технологии - напред в бъдещето" 936
33 Покана за участие в кръгла маса на тема "Мотивационно писмо – за да оправдаем целта" 1012
34 Покана за участие в кръгла маса на тема "Подготовка на документи за кандидатстване за работа" 970
35 Покана за участие в пресконференция по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 953
36 Продължава изпълнението на Проект "Общностен център за деца и семейства в риск - гр Девин" 86
37 На 1 септември 2017 год. приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 1008
38 Приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 1216
39 Община Девин търси да назначи 10 /десет/ души на длъжност „Технически сътрудник“ за срок от 6 месеца. 1443
40 Предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ няма да стартира от планираната дата 03.07.2017 г. 1058
41 Община Девин продължава предоставянето на социалната услуга "Топъл обяд" до 31.12.2019 г. 1384
42 Списък на допуснати недопуснати кандидати до интервю по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 1316
43 Конкурс за заемане на длъжност Медицинска сестра в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1652
44 Във връзка с реализиране на Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ се удължава срока за набирате на документи за социален работник до 05.06.2017г. включително. 1537
45 Списък на класираните кандидати по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1368
46 Списък на допуснати недопуснати кандидати за длъжности: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра 1346
47 Община Девин удължава срока за прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1297
48 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 2272
49 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжности: ръководител, социален работник и медицинска сестра по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1343
50 Стартира проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1323
51 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ” 1027
52 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността "медиатор" по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1622
53 Подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1993
54 Продължава предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент” 1310
55 Информация за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 766
56 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжности по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 2027
57 Представиха проекта BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1988
58 Обявление за провеждане на подбор 1688
59 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1474
60 Стартира проект "Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин" 1739
61 Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Девин” 2108
62 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1449
63 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1863
64 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1776
65 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1647
66 Съобщение за стартиране на втори етап на прием на заявления за предоставяне и ползване на социални услуги по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 1534
67 Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1703
68 Община Девин набира приемни семейства 2054
69 Община Девин е партньор по Проект ,,Приеми ме 2015'' ,който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси'' 2014-2020 , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 1794
70 Община Девин кани заинтересованите страни на пресконференция по проект „Проучване, проектиране и изпълнение на СМР на подпорна стена на ул. „Кокиче”, гр. Девин”, която ще се проведе на 29.01.2016 г. /петък/ от 11.00 часа в залата на Общинска администрация 1750
71 Община Девин обявява прием на заявления от кандидати за медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа” 1828
72 От 15 януари 2016 г. стартира I етап от раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти. 1669
73 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” 1690
74 Съобщение за проведена встъпителна пресконференция по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 1892
75 Община Девин обявява процедура за набиране на персонал към Център за услуги в домашна среда – гр. Девин в рамките на Проект № BG05M9OP001-2.002-0102 – C001 „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2058
76 От 1 януари 2016 г. стартира изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2097
77 Община Девин сключи договор за нов социален проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2211
78 Продължава изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1741
79 Обявление за подбор на на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1758
80 В Община Девин стартира нов проект за приемна грижа ,,Приеми ме'' 2015 г. 2165
81 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 1649
82 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” за позиция Психолог 1797
83 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 1844
84 От 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г. община Девин ще продължи реализирането на проект „Обществена трапезария” с финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП 1907
85 Няма да се обявява втори етап на приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа” 1589
86 ДЕВЕТА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1737
87 Продължава изпълнението на дейностите по проект «Нови възможности за грижа», процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “НОВИ АЛТЕРНАТИВИ“ 1904
88 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция педагог 1839
89 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция медиатор 1748
90 От 01.05.2015 год. до 30.09.2015 год. община Девин ще предоставя социалната услуга „Обществена трапезария” 1697
91 Стартира изпълнението на проект «Нови възможности за грижа» 2019
92 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Богатствата на Западни Родопи” 1795
93 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция психолог 1699
94 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” - позиция психолог 1855
95 Покана към потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” за пет отделни позиции 1715
96 Покана към потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” за девет отделни позиции 2368
97 Туристически регион Западни Родопи вече е представен в интернет пространството 2349
98 Покана за участие в междинна пресконференция по проект „Богатствата на Западни Родопи” 1888
99 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Девин” 2086
100 ОСМА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 2289
 
«НачалоПредишна12СледващаКрай»
Страница 1 от 2

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер