Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Конкурс за заемане на позиция Специалист по "Социални дейности"- Домашен санитар. 208
2 Стартира прием на документи по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждане - Компонент 3" 381
3 Конкурс за заемане на позиции Специалист по „Здравни грижи” – Mедицинска сестра, Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари, Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги 593
4 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда 484
5 Стартира проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат” 856
6 Приключи Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 651
7 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C03 593
8 Информация за сключен административен договор по ОПОС 611
9 Списък на кандидатите, които са допуснати до интервю за длъжност "Психолог" 810
10 Община Девин удължава срока за участие в конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 718
11 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжността психолог в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1065
12 Покана за участие в кръгла маса на тема „Обмен на опит и добри практики в други страни - членки на Европейския съюз” 787
13 Община Девин уведомява, всички заинтересовани лица, че предоставя услугата „Виртуален асистент” 750
14 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” 670
15 Покана за участие в кръгла маса на тема „Мотивацията - решаващ фактор за успех” - непроведена среща 986
16 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за чиракуване и стажуване” 786
17 Покана за участие в кръгла маса на тема „Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" "Личен и социален асистент" - функции, възможности, бъдеще“ 1020
18 Покана за участие в кръгла маса на тема „Възможности за всеки “ 970
19 Покана за участие в кръгла маса на тема Възможностите на Дирекция „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта (ДБТ) 852
20 Покана за участие в кръгла маса на тема „Правото на труд – конституционно право на всеки“ 927
21 Покана за участие в кръгла маса на тема „Интервюто за работа - първият тест"“ 839
22 Обявление за допълнителен прием на документи от кандидати за потребители на социални услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник” и кандидати за извършване на съответните услуги 1032
23 Покана за участие в кръгла маса на тема „Как да се представим пред бъдещия ни работодател“ 991
24 Покана за участие в кръгла маса на тема "Новите технологии - напред в бъдещето" 829
25 Покана за участие в кръгла маса на тема "Мотивационно писмо – за да оправдаем целта" 903
26 Покана за участие в кръгла маса на тема "Подготовка на документи за кандидатстване за работа" 833
27 Покана за участие в пресконференция по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 809
28 На 1 септември 2017 год. приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 895
29 Приключва изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 1086
30 Община Девин търси да назначи 10 /десет/ души на длъжност „Технически сътрудник“ за срок от 6 месеца. 1303
31 Предоставянето на услугата „Обществена трапезария“ няма да стартира от планираната дата 03.07.2017 г. 945
32 Община Девин продължава предоставянето на социалната услуга "Топъл обяд" до 31.12.2019 г. 1256
33 Списък на допуснати недопуснати кандидати до интервю по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“, Договор № BG05M9OP001-2.005-0087-C01 1178
34 Конкурс за заемане на длъжност Медицинска сестра в „Център за осигуряване на интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства“ 1513
35 Във връзка с реализиране на Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ се удължава срока за набирате на документи за социален работник до 05.06.2017г. включително. 1412
36 Списък на класираните кандидати по Проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1242
37 Списък на допуснати недопуснати кандидати за длъжности: ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра 1214
38 Община Девин удължава срока за прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 1167
39 Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“ 2109
40 Община Девин обявява конкурс за заемане на длъжности: ръководител, социален работник и медицинска сестра по проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1229
41 Стартира проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин“ 1180
42 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Подобряване на административния капацитет в община Девин’’, Договор № BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма”Региони в растеж” 2014-2020г., приоритетна ос 8, ”Техническа помощ” 912
43 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжността "медиатор" по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1515
44 Подбор на персонал по Проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1841
45 Продължава предоставянето на социалните услуги „Домашен помощник” и „Личен асистент” 1190
46 Информация за напредъка по Проект BG05M9OP001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 659
47 Списък на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати за длъжности по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1896
48 Представиха проекта BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1867
49 Обявление за провеждане на подбор 1556
50 Покана за участие във встъпителна пресконференция по проект BG05М9ОР001-2.004-0034 „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 1355
51 Стартира проект "Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин" 1620
52 Стартира проект „Осигуряване на топъл обяд в община Девин” 1991
53 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1334
54 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1747
55 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” по проект „Приеми ме 2015“ 1676
56 Обявление за подбор на един социален работник, предоставящ услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1546
57 Съобщение за стартиране на втори етап на прием на заявления за предоставяне и ползване на социални услуги по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 1404
58 Приключи изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1592
59 Община Девин набира приемни семейства 1930
60 Община Девин е партньор по Проект ,,Приеми ме 2015'' ,който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси'' 2014-2020 , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 1668
61 Община Девин кани заинтересованите страни на пресконференция по проект „Проучване, проектиране и изпълнение на СМР на подпорна стена на ул. „Кокиче”, гр. Девин”, която ще се проведе на 29.01.2016 г. /петък/ от 11.00 часа в залата на Общинска администрация 1640
62 Община Девин обявява прием на заявления от кандидати за медицински специалисти по проект „Нови възможности за грижа” 1723
63 От 15 януари 2016 г. стартира I етап от раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти. 1553
64 Списък на допуснатите и списък на недопуснатите до интервю кандидати за длъжността „социален работник” 1577
65 Съобщение за проведена встъпителна пресконференция по проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин”, Договор № BG05M9OP001 -2.002-0102-С001 1772
66 Община Девин обявява процедура за набиране на персонал към Център за услуги в домашна среда – гр. Девин в рамките на Проект № BG05M9OP001-2.002-0102 – C001 „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 1945
67 От 1 януари 2016 г. стартира изпълнението на проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 1982
68 Община Девин сключи договор за нов социален проект „Предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин” 2109
69 Продължава изпълнението на проект „Нови възможности за грижа” на територията на община Девин 1621
70 Обявление за подбор на на двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Девин. 1665
71 В Община Девин стартира нов проект за приемна грижа ,,Приеми ме'' 2015 г. 2063
72 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 1530
73 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” за позиция Психолог 1683
74 Удължава се срока за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция рехабилитатор 1741
75 От 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г. община Девин ще продължи реализирането на проект „Обществена трапезария” с финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП 1770
76 Няма да се обявява втори етап на приемане на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа” 1483
77 ДЕВЕТА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1620
78 Продължава изпълнението на дейностите по проект «Нови възможности за грижа», процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “НОВИ АЛТЕРНАТИВИ“ 1796
79 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция педагог 1715
80 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище” - позиция медиатор 1642
81 От 01.05.2015 год. до 30.09.2015 год. община Девин ще предоставя социалната услуга „Обществена трапезария” 1588
82 Стартира изпълнението на проект «Нови възможности за грижа» 1907
83 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Богатствата на Западни Родопи” 1697
84 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” - позиция психолог 1597
85 Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” - позиция психолог 1747
86 Покана към потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията” за пет отделни позиции 1613
87 Покана към потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” за девет отделни позиции 2261
88 Туристически регион Западни Родопи вече е представен в интернет пространството 2198
89 Покана за участие в междинна пресконференция по проект „Богатствата на Западни Родопи” 1768
90 Покана за участие в заключителна пресконференция по проект „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Девин” 1970
91 ОСМА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 2177
92 Приключи приемът по седма покана на МИРГ 1790
93 Информация за сключени договори на МИРГ "ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ" 2690
94 СЕДМА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1639
95 Проектът Sagittarius продължава - новини 1497
96 ШЕСТА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1812
97 ПЕТА ПОКАНА за набиране на заявления за кандидатстване по Местна стратегия за развитие на Рибарска област „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 1686
98 Четвърта покана за прием на МИРГ приключи със седем проекта на обща стойност 1 731 542,89 лева. 1869
99 Покана за участие в пресконференция за финансиран проект „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” 1799
100 Новини по проект Sagittarius 2068
 
«НачалоПредишна12СледващаКрай»
Страница 1 от 2

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер