Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение в сграда насрочен за 10.12.2021 г. 176
2 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот насрочен за 10.12.2021 г. 76
3 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-588/13.10.2021 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи 143
4 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени и сгради насрочен за 12.10.2021 г. 276
5 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя насрочен за 15.09.2021 г. 160
6 Публичен търг с явно наддаване за продажба на товарен автомобил „ИВЕКО СТРАЛИС” насрочен за 16.09.2021 год. 104
7 Публичен търг с явно наддаване за продажба на бойлер насрочен за 16.09.2021 год. 92
8 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 16.09.2021 год. 124
9 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 12.04.2021 г. 381
10 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 07.04.2021 г. 335
11 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот насрочен за 18.03.2021 г. 515
12 Публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил ВОЛВО-ХЦ 90 насрочен за 18.03.2021 г. 369
13 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 18.03.2021 г. 462
14 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 26.11.2020 год. 608
15 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 08.10.2020 год. 434
16 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 26.08.2020 год. 654
17 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, насрочен за 11.08.2020 г. 774
18 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - инертен материал насрочен за 09.06.2020 год. 521
19 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 08.05.2020 год. 436
20 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 08.05.2020 год. 532
21 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 08.05.2020 год. 341
22 Заповед № РД-09-199/27.03.2020 г. на кмета на община Девин за спиране на провеждането на всички търгове реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин до отмяна на извънредното положение 356
23 Сроковете на всички обявени и непроведени към 24.03.2020г. процедури по реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин спират да текат, считано от 13.03.2020г. 349
24 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 03.04.2020 год. 380
25 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 27.03.2020 год. 594
26 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 27.03.2020 год. 391
27 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Селскостопанска сграда на два етажа в с.Кестен, община Девин и терен с площ от 30 кв.м. находящ се в поземлен имот: част от УПИ II-77, 78, кв.4 по плана на Беденски бани, община Девин 465
28 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 29.07.2019 год. 596
29 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 05.07.2019 год. 661
30 Заповед за отлагане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. и обявяване на следваща дата за провеждане на същия търг на 28.06.2019г. 597
31 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. 590
32 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 825
33 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 733
34 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 753
35 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 1110
36 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 1005
37 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 724
38 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 832
39 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 976
40 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 1185
41 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 1135
42 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 1859
43 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 1514
44 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 1377
45 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 1466
46 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1590
47 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 1545
48 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 1365
49 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 1876
50 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 1402
51 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1462
52 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 2186
53 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1715
54 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 2069
55 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 2452
56 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 2008
57 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 2659
58 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 2509
59 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 4003
60 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 2308
61 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 3595
62 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 3829
63 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2666
64 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 5988
65 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 3224
66 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 4037
67 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 8798
68 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 5902
69 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 3490
70 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 5450
71 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 3553
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер