Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 20465.503.1668 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и три точка хиляда шестстотин шестдесет и осем) ул. „Шина Андреева“, град Девин 149
2 Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ ХV (петнадесет), кв. 12 по плана на село Гьоврен, с площ 145 (сто четиридесет и пет) кв. м 111
3 Обявявяне на публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: сграда с идентификатор 66130.3.390.1, находяща се в село Селча 243
4 Заповед № РД-09-358/31.07.2023 г. на Кмета на община Девин за обявяване на публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: помещение с площ 64 кв. м., находящ се на ул. „Явор“ №1 242
5 Заповед № РД-09-359/31.07.2023 г. на Кмета на Община Девин за обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на леки автомобили 219
6 Заповед № РД-09-360/31.07.2023 г. на Кмета на Община Девин за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени - общинска собственост 176
7 Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 44848.8.112 село Лясково, местност РАТЪ 284
8 Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор с идентификатор 17957.501.25, село Грохотно 309
9 Обява за публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот, помещение с площ 18 кв. м., находящо се в с. Гьоврен 270
10 Обява за публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот, сграда с идентификатор 66130.3.390.1, находяща се в село Селча 229
11 Публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: стая с площ 18 (осемнадесет) кв. м., находяща се в с. Осиково 286
12 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени за поставяне на зарядна станция до 50 kW, ведно с площ за временен престой на автомобили 202
13 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени - общинска собственост 961
14 Публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил 833
15 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на за наем на помещения част от бивш стол с в сградата на СУ „Христо Ботев“ 466
16 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 54 (петдесет и четири) кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5029 331
17 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 12 (дванадесет) кв. м. от поземлен имот с пл. № 78, кв. 4, по плана за с. Брезе 276
18 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: помещение с площ 70 кв. м. от тавански етаж 262
19 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот - помещение в село Триград 322
20 Обява за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс 304
21 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-187/11.05.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти 527
22 Обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 270 кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5020, с предназначение, за което се отдава имота под наем: за паркинг. 519
23 Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил с прекратена регистрация марка „Дачия”, модел „Дъстър”, собственост на Община Девин 249
24 Със Заповед № РД-09-232/20.07.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 20465.503.10 и Сграда с идентификатор 20465.503.10.1 443
25 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-321/20.07.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: помещение на приземен етаж за всестранни дейности 237
26 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-187/11.05.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с 20465.502.865 651
27 Със Заповед № РД-09-67 от 01.03.2022 г. на кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж 415
28 Със Заповед № РД-09-68 от 01.03.2022 г. на кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот 334
29 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-3 от 07.01.2022 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти. 656
30 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед №РД-09-03 от 07.01.2022 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил. 489
31 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение в сграда насрочен за 10.12.2021 г. 537
32 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот насрочен за 10.12.2021 г. 379
33 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-588/13.10.2021 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи 400
34 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени и сгради насрочен за 12.10.2021 г. 521
35 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя насрочен за 15.09.2021 г. 377
36 Публичен търг с явно наддаване за продажба на товарен автомобил „ИВЕКО СТРАЛИС” насрочен за 16.09.2021 год. 305
37 Публичен търг с явно наддаване за продажба на бойлер насрочен за 16.09.2021 год. 289
38 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 16.09.2021 год. 338
39 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 12.04.2021 г. 600
40 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 07.04.2021 г. 552
41 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот насрочен за 18.03.2021 г. 875
42 Публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил ВОЛВО-ХЦ 90 насрочен за 18.03.2021 г. 724
43 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 18.03.2021 г. 710
44 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 26.11.2020 год. 905
45 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 08.10.2020 год. 655
46 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 26.08.2020 год. 873
47 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, насрочен за 11.08.2020 г. 998
48 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - инертен материал насрочен за 09.06.2020 год. 771
49 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 08.05.2020 год. 679
50 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 08.05.2020 год. 768
51 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 08.05.2020 год. 567
52 Заповед № РД-09-199/27.03.2020 г. на кмета на община Девин за спиране на провеждането на всички търгове реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин до отмяна на извънредното положение 562
53 Сроковете на всички обявени и непроведени към 24.03.2020г. процедури по реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин спират да текат, считано от 13.03.2020г. 572
54 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 03.04.2020 год. 575
55 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 27.03.2020 год. 822
56 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 27.03.2020 год. 603
57 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Селскостопанска сграда на два етажа в с.Кестен, община Девин и терен с площ от 30 кв.м. находящ се в поземлен имот: част от УПИ II-77, 78, кв.4 по плана на Беденски бани, община Девин 685
58 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 29.07.2019 год. 802
59 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 05.07.2019 год. 894
60 Заповед за отлагане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. и обявяване на следваща дата за провеждане на същия търг на 28.06.2019г. 879
61 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. 806
62 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 1074
63 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 961
64 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 945
65 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 1377
66 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 1226
67 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 1012
68 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 1036
69 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 1204
70 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 1379
71 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 1634
72 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 2104
73 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 1792
74 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 1640
75 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 1670
76 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1870
77 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 1720
78 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 1579
79 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 2127
80 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 1707
81 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1701
82 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 2387
83 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1918
84 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 2348
85 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 2663
86 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 2213
87 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 2882
88 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 2886
89 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 4347
90 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 2541
91 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 3768
92 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 4066
93 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2881
94 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 6314
95 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 3578
96 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 4342
97 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 9900
98 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 6509
99 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 3687
100 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 6786
 
«НачалоПредишна12СледващаКрай»
Страница 1 от 2

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер