Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 26.11.2020 год. 345
2 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 08.10.2020 год. 241
3 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 26.08.2020 год. 394
4 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, насрочен за 11.08.2020 г. 506
5 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - инертен материал насрочен за 09.06.2020 год. 324
6 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 08.05.2020 год. 253
7 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 08.05.2020 год. 324
8 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 08.05.2020 год. 185
9 Заповед № РД-09-199/27.03.2020 г. на кмета на община Девин за спиране на провеждането на всички търгове реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин до отмяна на извънредното положение 219
10 Сроковете на всички обявени и непроведени към 24.03.2020г. процедури по реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин спират да текат, считано от 13.03.2020г. 221
11 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 03.04.2020 год. 234
12 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 27.03.2020 год. 425
13 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 27.03.2020 год. 214
14 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Селскостопанска сграда на два етажа в с.Кестен, община Девин и терен с площ от 30 кв.м. находящ се в поземлен имот: част от УПИ II-77, 78, кв.4 по плана на Беденски бани, община Девин 309
15 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 29.07.2019 год. 434
16 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 05.07.2019 год. 498
17 Заповед за отлагане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. и обявяване на следваща дата за провеждане на същия търг на 28.06.2019г. 431
18 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. 437
19 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 651
20 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 611
21 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 620
22 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 952
23 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 861
24 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 570
25 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 693
26 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 814
27 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 1033
28 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 985
29 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 1685
30 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 1338
31 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 1231
32 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 1327
33 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1465
34 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 1389
35 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 1225
36 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 1676
37 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 1258
38 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1329
39 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 1974
40 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1581
41 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 1907
42 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 2294
43 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 1844
44 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 2504
45 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 2363
46 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 3804
47 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 2151
48 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 3422
49 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 3695
50 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2519
51 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 5797
52 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 3115
53 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 3843
54 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 8358
55 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 5560
56 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 3345
57 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 4866
58 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 3411
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер