Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, насрочен за 11.08.2020 г. 159
2 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - инертен материал насрочен за 09.06.2020 год. 190
3 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 08.05.2020 год. 170
4 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 08.05.2020 год. 166
5 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 08.05.2020 год. 105
6 Заповед № РД-09-199/27.03.2020 г. на кмета на община Девин за спиране на провеждането на всички търгове реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин до отмяна на извънредното положение 154
7 Сроковете на всички обявени и непроведени към 24.03.2020г. процедури по реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин спират да текат, считано от 13.03.2020г. 154
8 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 03.04.2020 год. 167
9 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 27.03.2020 год. 325
10 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 27.03.2020 год. 154
11 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Селскостопанска сграда на два етажа в с.Кестен, община Девин и терен с площ от 30 кв.м. находящ се в поземлен имот: част от УПИ II-77, 78, кв.4 по плана на Беденски бани, община Девин 251
12 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 29.07.2019 год. 350
13 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 05.07.2019 год. 395
14 Заповед за отлагане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. и обявяване на следваща дата за провеждане на същия търг на 28.06.2019г. 335
15 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. 353
16 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 585
17 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 532
18 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 555
19 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 860
20 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 771
21 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 490
22 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 615
23 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 739
24 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 962
25 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 905
26 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 1593
27 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 1239
28 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 1154
29 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 1254
30 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1393
31 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 1310
32 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 1158
33 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 1592
34 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 1191
35 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1266
36 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 1842
37 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1502
38 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 1838
39 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 2230
40 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 1760
41 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 2405
42 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 2294
43 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 3685
44 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 2080
45 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 3292
46 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 3622
47 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2446
48 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 5682
49 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 3041
50 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 3734
51 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 8106
52 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 5427
53 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 3259
54 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 4529
55 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 3339
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер