Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 12.04.2021 г. 188
2 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 07.04.2021 г. 201
3 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот насрочен за 18.03.2021 г. 341
4 Публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил ВОЛВО-ХЦ 90 насрочен за 18.03.2021 г. 206
5 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 18.03.2021 г. 295
6 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 26.11.2020 год. 479
7 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 08.10.2020 год. 320
8 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 26.08.2020 год. 525
9 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, насрочен за 11.08.2020 г. 617
10 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - инертен материал насрочен за 09.06.2020 год. 389
11 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 08.05.2020 год. 298
12 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 08.05.2020 год. 400
13 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 08.05.2020 год. 234
14 Заповед № РД-09-199/27.03.2020 г. на кмета на община Девин за спиране на провеждането на всички търгове реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин до отмяна на извънредното положение 265
15 Сроковете на всички обявени и непроведени към 24.03.2020г. процедури по реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин спират да текат, считано от 13.03.2020г. 266
16 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 03.04.2020 год. 277
17 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 27.03.2020 год. 483
18 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 27.03.2020 год. 281
19 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Селскостопанска сграда на два етажа в с.Кестен, община Девин и терен с площ от 30 кв.м. находящ се в поземлен имот: част от УПИ II-77, 78, кв.4 по плана на Беденски бани, община Девин 352
20 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 29.07.2019 год. 487
21 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 05.07.2019 год. 550
22 Заповед за отлагане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. и обявяване на следваща дата за провеждане на същия търг на 28.06.2019г. 498
23 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. 483
24 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 695
25 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 648
26 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 671
27 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 1001
28 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 906
29 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 624
30 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 730
31 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 858
32 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 1077
33 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 1026
34 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 1731
35 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 1389
36 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 1286
37 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 1369
38 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1500
39 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 1427
40 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 1266
41 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 1739
42 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 1298
43 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1366
44 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 2043
45 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1614
46 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 1949
47 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 2334
48 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 1902
49 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 2560
50 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 2408
51 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 3882
52 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 2214
53 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 3482
54 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 3742
55 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2571
56 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 5857
57 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 3148
58 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 3911
59 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 8481
60 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 5656
61 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 3387
62 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 5074
63 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 3453
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер