Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-187/11.05.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с 20465.502.865 243
2 Със Заповед № РД-09-67 от 01.03.2022 г. на кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж 239
3 Със Заповед № РД-09-68 от 01.03.2022 г. на кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот 184
4 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-3 от 07.01.2022 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти. 466
5 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед №РД-09-03 от 07.01.2022 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил. 303
6 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение в сграда насрочен за 10.12.2021 г. 356
7 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот насрочен за 10.12.2021 г. 216
8 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-588/13.10.2021 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи 243
9 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени и сгради насрочен за 12.10.2021 г. 368
10 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя насрочен за 15.09.2021 г. 218
11 Публичен търг с явно наддаване за продажба на товарен автомобил „ИВЕКО СТРАЛИС” насрочен за 16.09.2021 год. 164
12 Публичен търг с явно наддаване за продажба на бойлер насрочен за 16.09.2021 год. 145
13 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 16.09.2021 год. 191
14 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 12.04.2021 г. 453
15 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 07.04.2021 г. 396
16 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот насрочен за 18.03.2021 г. 631
17 Публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил ВОЛВО-ХЦ 90 насрочен за 18.03.2021 г. 503
18 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 18.03.2021 г. 538
19 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 26.11.2020 год. 720
20 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 08.10.2020 год. 502
21 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 26.08.2020 год. 722
22 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, насрочен за 11.08.2020 г. 857
23 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - инертен материал насрочен за 09.06.2020 год. 578
24 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 08.05.2020 год. 499
25 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 08.05.2020 год. 606
26 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 08.05.2020 год. 400
27 Заповед № РД-09-199/27.03.2020 г. на кмета на община Девин за спиране на провеждането на всички търгове реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин до отмяна на извънредното положение 415
28 Сроковете на всички обявени и непроведени към 24.03.2020г. процедури по реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин спират да текат, считано от 13.03.2020г. 410
29 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 03.04.2020 год. 440
30 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 27.03.2020 год. 660
31 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 27.03.2020 год. 455
32 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Селскостопанска сграда на два етажа в с.Кестен, община Девин и терен с площ от 30 кв.м. находящ се в поземлен имот: част от УПИ II-77, 78, кв.4 по плана на Беденски бани, община Девин 517
33 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 29.07.2019 год. 651
34 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 05.07.2019 год. 716
35 Заповед за отлагане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. и обявяване на следваща дата за провеждане на същия търг на 28.06.2019г. 661
36 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. 647
37 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 882
38 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 782
39 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 809
40 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 1175
41 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 1072
42 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 791
43 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 886
44 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 1041
45 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 1233
46 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 1299
47 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 1925
48 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 1593
49 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 1449
50 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 1513
51 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1639
52 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 1594
53 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 1408
54 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 1937
55 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 1476
56 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1501
57 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 2247
58 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1758
59 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 2139
60 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 2501
61 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 2061
62 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 2708
63 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 2552
64 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 4091
65 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 2356
66 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 3646
67 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 3893
68 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2715
69 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 6059
70 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 3330
71 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 4114
72 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 9090
73 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 6241
74 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 3547
75 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 5816
76 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 3608
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер