Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - инертен материал насрочен за 09.06.2020 год. 30
2 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 08.05.2020 год. 136
3 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 08.05.2020 год. 105
4 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 08.05.2020 год. 69
5 Заповед № РД-09-199/27.03.2020 г. на кмета на община Девин за спиране на провеждането на всички търгове реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин до отмяна на извънредното положение 106
6 Сроковете на всички обявени и непроведени към 24.03.2020г. процедури по реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин спират да текат, считано от 13.03.2020г. 115
7 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 03.04.2020 год. 116
8 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 27.03.2020 год. 239
9 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 27.03.2020 год. 108
10 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Селскостопанска сграда на два етажа в с.Кестен, община Девин и терен с площ от 30 кв.м. находящ се в поземлен имот: част от УПИ II-77, 78, кв.4 по плана на Беденски бани, община Девин 219
11 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 29.07.2019 год. 289
12 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 05.07.2019 год. 327
13 Заповед за отлагане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. и обявяване на следваща дата за провеждане на същия търг на 28.06.2019г. 274
14 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. 300
15 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 549
16 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 493
17 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 513
18 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 818
19 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 724
20 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 456
21 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 574
22 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 682
23 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 932
24 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 865
25 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 1557
26 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 1185
27 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 1126
28 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 1220
29 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1367
30 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 1272
31 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 1127
32 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 1546
33 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 1163
34 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1235
35 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 1796
36 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1473
37 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 1798
38 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 2196
39 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 1727
40 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 2345
41 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 2262
42 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 3627
43 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 2052
44 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 3221
45 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 3588
46 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2413
47 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 5622
48 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 3011
49 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 3677
50 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 7990
51 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 5333
52 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 3227
53 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 4358
54 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 3302
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер