Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 12.04.2021 г. 327
2 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 07.04.2021 г. 289
3 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот насрочен за 18.03.2021 г. 454
4 Публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил ВОЛВО-ХЦ 90 насрочен за 18.03.2021 г. 290
5 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 18.03.2021 г. 423
6 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 26.11.2020 год. 554
7 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 08.10.2020 год. 377
8 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 26.08.2020 год. 596
9 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, насрочен за 11.08.2020 г. 706
10 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - инертен материал насрочен за 09.06.2020 год. 472
11 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 08.05.2020 год. 379
12 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 08.05.2020 год. 491
13 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 08.05.2020 год. 293
14 Заповед № РД-09-199/27.03.2020 г. на кмета на община Девин за спиране на провеждането на всички търгове реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин до отмяна на извънредното положение 328
15 Сроковете на всички обявени и непроведени към 24.03.2020г. процедури по реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин спират да текат, считано от 13.03.2020г. 320
16 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 03.04.2020 год. 324
17 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 27.03.2020 год. 553
18 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 27.03.2020 год. 352
19 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Селскостопанска сграда на два етажа в с.Кестен, община Девин и терен с площ от 30 кв.м. находящ се в поземлен имот: част от УПИ II-77, 78, кв.4 по плана на Беденски бани, община Девин 436
20 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 29.07.2019 год. 552
21 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 05.07.2019 год. 614
22 Заповед за отлагане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. и обявяване на следваща дата за провеждане на същия търг на 28.06.2019г. 558
23 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. 546
24 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 786
25 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 701
26 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 724
27 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 1077
28 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 967
29 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 686
30 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 800
31 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 925
32 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 1139
33 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 1098
34 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 1809
35 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 1465
36 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 1348
37 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 1432
38 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1558
39 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 1502
40 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 1326
41 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 1824
42 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 1366
43 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1423
44 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 2141
45 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1681
46 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 2025
47 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 2408
48 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 1977
49 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 2622
50 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 2472
51 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 3963
52 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 2276
53 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 3559
54 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 3806
55 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2642
56 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 5939
57 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 3200
58 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 4000
59 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 8644
60 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 5771
61 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 3457
62 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 5295
63 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 3523
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер