Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Обява за публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот, помещение с площ 18 кв. м., находящо се в с. Гьоврен 129
2 Обява за публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот, сграда с идентификатор 66130.3.390.1, находяща се в село Селча 98
3 Публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: стая с площ 18 (осемнадесет) кв. м., находяща се в с. Осиково 210
4 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терени за поставяне на зарядна станция до 50 kW, ведно с площ за временен престой на автомобили 130
5 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени - общинска собственост 856
6 Публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил 724
7 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на за наем на помещения част от бивш стол с в сградата на СУ „Христо Ботев“ 402
8 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 54 (петдесет и четири) кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5029 256
9 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 12 (дванадесет) кв. м. от поземлен имот с пл. № 78, кв. 4, по плана за с. Брезе 205
10 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: помещение с площ 70 кв. м. от тавански етаж 190
11 Съобщение за обявяване на публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот - помещение в село Триград 226
12 Обява за откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс 235
13 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-187/11.05.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти 443
14 Обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 270 кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5020, с предназначение, за което се отдава имота под наем: за паркинг. 422
15 Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил с прекратена регистрация марка „Дачия”, модел „Дъстър”, собственост на Община Девин 167
16 Със Заповед № РД-09-232/20.07.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 20465.503.10 и Сграда с идентификатор 20465.503.10.1 363
17 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-321/20.07.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: помещение на приземен етаж за всестранни дейности 182
18 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-187/11.05.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с 20465.502.865 600
19 Със Заповед № РД-09-67 от 01.03.2022 г. на кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж 356
20 Със Заповед № РД-09-68 от 01.03.2022 г. на кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот 289
21 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-3 от 07.01.2022 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти. 587
22 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед №РД-09-03 от 07.01.2022 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил. 424
23 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение в сграда насрочен за 10.12.2021 г. 458
24 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот насрочен за 10.12.2021 г. 320
25 Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-588/13.10.2021 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи 343
26 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени и сгради насрочен за 12.10.2021 г. 465
27 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя насрочен за 15.09.2021 г. 312
28 Публичен търг с явно наддаване за продажба на товарен автомобил „ИВЕКО СТРАЛИС” насрочен за 16.09.2021 год. 240
29 Публичен търг с явно наддаване за продажба на бойлер насрочен за 16.09.2021 год. 220
30 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 16.09.2021 год. 273
31 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 12.04.2021 г. 545
32 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи насрочен за 07.04.2021 г. 484
33 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот насрочен за 18.03.2021 г. 796
34 Публичен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил ВОЛВО-ХЦ 90 насрочен за 18.03.2021 г. 641
35 Публичен търг с явно наддаване за продажба на моторни превозни средства насрочен за 18.03.2021 г. 643
36 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 26.11.2020 год. 839
37 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 08.10.2020 год. 593
38 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - автобуси и леки автомобили насрочен за 26.08.2020 год. 817
39 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, насрочен за 11.08.2020 г. 946
40 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи - инертен материал насрочен за 09.06.2020 год. 688
41 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 08.05.2020 год. 612
42 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 08.05.2020 год. 707
43 Възобновяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 08.05.2020 год. 498
44 Заповед № РД-09-199/27.03.2020 г. на кмета на община Девин за спиране на провеждането на всички търгове реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин до отмяна на извънредното положение 501
45 Сроковете на всички обявени и непроведени към 24.03.2020г. процедури по реда на Наредба № 2 за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин спират да текат, считано от 13.03.2020г. 513
46 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети, насрочен за 03.04.2020 год. 521
47 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в част от УПИ XXXII, кв.72 – по плана на гр.Девин с начин на трайно ползване - ниско застрояване до 10 м., насрочен за 27.03.2020 год. 763
48 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на стоматологичен кабинет с площ 14 кв.м., намиращ се на първи етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – гр.Девин, насрочен за 27.03.2020 год. 549
49 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Селскостопанска сграда на два етажа в с.Кестен, община Девин и терен с площ от 30 кв.м. находящ се в поземлен имот: част от УПИ II-77, 78, кв.4 по плана на Беденски бани, община Девин 605
50 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 29.07.2019 год. 745
51 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 05.07.2019 год. 821
52 Заповед за отлагане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. и обявяване на следваща дата за провеждане на същия търг на 28.06.2019г. 804
53 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. 750
54 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 1006
55 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 883
56 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 890
57 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 1300
58 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 1161
59 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 933
60 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 974
61 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 1145
62 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 1321
63 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 1561
64 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 2028
65 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 1727
66 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 1580
67 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 1603
68 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1797
69 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 1672
70 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 1525
71 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 2048
72 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 1654
73 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1620
74 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 2335
75 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1845
76 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 2270
77 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 2603
78 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 2164
79 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 2808
80 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 2798
81 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 4212
82 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 2456
83 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 3725
84 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 4000
85 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2811
86 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 6187
87 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 3520
88 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 4256
89 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 9603
90 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 6447
91 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 3635
92 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 6462
93 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 3698
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер