Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 29.07.2019 год. 66
2 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 05.07.2019 год. 111
3 Заповед за отлагане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. и обявяване на следваща дата за провеждане на същия търг на 28.06.2019г. 124
4 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 17.06.2019 год. 150
5 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот – помещение за фитнес зала на ул.”Родопи” №20, кв.25, УПИ VIII 345
6 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти насрочен за 26.11.2018 год. 356
7 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот насрочен за 30.10.2018 год. 378
8 Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински движими вещи насрочен за 11.10.2018 год. 637
9 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 12.10.2018 год. 542
10 Заповед за прекратяване на публичен търгс явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1030, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Явор” 342
11 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска собственост с идентификатор 20465.504.1030, насрочен на 23.08.2018 год. 433
12 Публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроено УПИ насрочен за 01.06.2018 год. 492
13 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 31.05.2018 год. 790
14 Публичен търг с явно наддаване за учредяване на ОПС и отдаване под наем на общински имоти насрочен за 21.09.2017г 725
15 Публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени и помещения насрочен за 15.06.2017 год. 1349
16 Заповеди за определяне на застроената част от имоти в кв.23 по плана на с.Кестен. 874
17 Публичен оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения-стая №1 с площ 15.5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I-ви етаж на Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов“ - гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян 936
18 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен за 09.02.2017 год. 1070
19 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м. 1219
20 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти насрочен на 27.09.2016 г. 1134
21 Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост незастроен УПИ- ХVІ, кв.65 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.504.828 по кадастралната карта на гр.Девин с площ 329 кв.м 1024
22 Публичен конкурс за отдаване под наем на помещение №10, с площ 33.5 кв.м. и част от коридор с площ 17 кв.м., от II-ри етаж на Дом на културата - гр.Девин 1357
23 Публичен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с кадастрален номер 20465.501.493.1.57, по кадастрална карта на гр.Девин 1052
24 Протоколи и приложения за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2016г. - 2017г. 1114
25 Публичен търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост, насрочен на 10.05.2016г 1611
26 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 17.03.2016г. 1359
27 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 07.03.2016г. от 10.00 часа. 1674
28 Публичен търг за продажба на движими вещи частна общинска собственост насрочен на 23.02.2016г. 2036
29 Публичен търг за учредяване на право на пристрояване на сграда построена в имот частна общинска собственост в УПИ- ІV 323, кв.14 по ПУП на с.Гьоврен 1525
30 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост, насрочен на 10.11.2015г 2084
31 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти 2108
32 Публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 3342
33 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти 1954
34 Заповеди за отмяна на обявен търг за имоти от заповед №РД-09-264/31.05.2014 г. 2864
35 Търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени имоти и ОПС за общински имоти 3271
36 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2284
37 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост 5299
38 Търг с явно наддаване за предоставяне под наем на общински недвижим имот 2861
39 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост в землището на с. Осиково 3434
40 Община Девин обявява публичен търг за продажба на имоти частна общинска собственост 7365
41 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти – земеделски земи, застроени и незастроени парцели 5019
42 Търг с явно наддаване, за остъпено право на строеж за изграждане на жилища на един етаж и изби 3100
43 Публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински обекти 4061
44 Конкурс за продажба на общински недвижим имот – “стая на пастира и част от обор І и ІІ-ра клетки до стаята на пастира”, със застроена площ 95 кв.м. в м.”Петковица”, землище с.Беден. 3176
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер