Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Съобщения във връзка със Заповед № РД-09-238 от 10.05.2024 г. на Кмета на Община Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване в кв. 16 по плана на с. Триград 176
2 Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXX, имот и идентификатор 20465.504.842 в кв. 67, гр. Девин 328
3 Съобщение за изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 48547.26.3, местност "Керезлика", с. Михалково 279
4 Съобщение във връзка със Заповед № РД-09-112 от 01.03.2024 г. на Кмета на община Девин за предприемане на необходимите дейности за премахване на сграда 337
5 Съобщения във връзка със Заповед № РД-09-138 от 13.03.2024 г. на Кмета на община Девин, за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка, възникнала в геодезическо заснемане на имот пл. № 74 и жилищната сграда в него, кв. 7 по плана на с. Стоманево 276
6 Съобщение за изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по реда на действащата нормативна уредба за ПИ 20465.504.1030, ПИ 20465.504.966 и ПИ 20465.504.5049 в кв. 152 и 158, гр. Девин 327
7 Съобщение за одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за ПИ 20465.503.5083 от регулационния план на част от кв. 148, 149, 151 и кв. 2 в м. Хумата, гр. Девин. 129
8 Съобщение за одобрено изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в кв. 10 по плана на с. Триград 353
9 Съобщение във връзка със Заповед № РД-09-115 от 05.03.2024 г. на Кмета на Община Девин за одобрено изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване 314
10 Съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват: Поземлен имот с идентификатор 73105.501.97 по КККР на с. Триград, УПИ V в кв. 10 по плана на с. Триград 248
11 Съобщение във връзка със Заповед №РД-09-115 от 05.03.2024 г. на Кмета на Община Девин за одобрено изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване в кв. 10 по плана на с. Триград 380
12 Съобщeния във връзка със Заповед № РД-09-113 от 01.03.2024 г. на Кмета на община Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване в кв. 26 по плана на гр. Девин 318
13 Съобщение във връзка със Заповед № РД-09-84 от 14.02.2024 г. на Кмета на община Девин, за предприемане на необходимите ремонтни и възстановителни дейности за заздравяване на сграда, попадаща в поземлен имот с идентификатор 20465.506.106 198
14 Обявление във връзка със Заповед № РД-09-75 от 05.02.2024 г. на кмета на община Девин за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот пл. № 83, кв. 14, с. Михалково 257
15 Съобщения във връзка със Заповед РД-09-74 от 05.02.2024 г. на Кмета на община Девин за одобрена поправка и попълване на кадастрален план на с. Стоманево 180
16 Констативен протокол и съобщения във връзка с извършена проверка на сграда с идентификатор 20465.506.371.1, ситуирана в ПИ с идентификатор 20465.506.371 по ККР на гр. Девин 442
17 Съобщение във връзка със Заповед № РД-09-410 от 29.08.2023 г. на Кмета на община Девин, за предприемане на необходимите ремонтни и възстановителни дейности за заздравяване на сграда, попадаща в поземлен имот с идентификатор 20465.502.344 545
18 Съобщения във връзка със Заповед РД-09-473 от 16.10.2023 г. на Кмета на община Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план - Плана за регулация и застрояване в кв. 24 по плана на с. Триград 526
19 Съобщение за одобрен проект за Подробен устройствен - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXII, ПИ 20465.504.1151 401
20 Съобщения във връзка със Заповед РД-09-352 от 31.07.2023 г. на Кмета на община Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план - Плана за регулация и застрояване в кв. 15 по плана на гр. Девин 288
21 Съобщение за издаден констативен протокол от 20.06.2023 г. на община Девин, за грозяща сграда, ситуирана в поземлен имот с идентификатор 20465.502.344 по КККР на гр. Девин 367
22 Съобщение за изработен проект за Подробен устройствен - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXXII 304
23 Съобщения във връзка със Заповед № РД-09-161 на Кмета на община Девин за одобрен Подробен устройствен план - план за застрояване в местност "Пичковица", землище с. Триград 281
24 Съобщение за изпълнение на Заповед № РД-09-54 от 02.02.2023 г. на Кмета на община Девин за принудително премахване на обект "Пристройка с входно антре" в с. Триград 998
25 Съобщение във връзка със Заповед РД-09-481 от 18.10.2022 г. на Кмета на община Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация в кв. 25 по плана на град Девин 1579
26 Съобщение във връзка със Заповед РД-09-443 от 27.09.2022 г. на Кмета на община Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация в кв. 52 по плана на гр. Девин 1414
27 Съобщение във връзка с Решение № 95 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – гр. Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация и застрояване в местността „Краево“ в землището на с. Триград, община Девин. 400
28 Съобщение във връзка с Решение № 95 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – гр. Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация и застрояване в местността „Краево“ в землището на с. Триград, община Девин. 339
29 Съобщение във връзка с Решение № 95 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – гр. Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация и застрояване в местността „Краево“ в землището на с. Триград, община Девин. 557
30 Съобщение във връзка с Решение № 95 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – гр. Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация и застрояване в местността „Краево“ в землището на с. Триград, община Девин. 341
31 Съобщение във връзка със Заповед № РД-09-270 от 27.06.2022 г. на Кмета на Община Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация и застрояване в кв. 21 по плана на гр. Девин 320
32 Съобщение във връзка със Заповед № РД-09-270 от 27.06.2022 г. на Кмета на Община Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация и застрояване в кв. 21 по плана на гр. Девин 336
33 Съобщение за изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване по плана на гр. Девин в обхват: УПИ IХ 520
34 Съобщение във връзка със Заповед № РД-09-268 от 27.06.2022 г. на Кмета на община Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация и застрояване в кв. 13 по плана на гр. Девин 338
35 Съобщение във връзка със Заповед № РД-09-269 от 27.06.2022 г. на Кмета на Община Девин за одобрено изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация в кв. 15 по плана на гр. Девин 514
36 Съобщение във връзка с чл. 18а, ал. 9 от АПК по повод съобщение № 94Р-1523-1#12 от 03.12.2021 г., за издадена Заповед № РД-09-671 от 18.11.2021 г. на Кмета на община Девин 482
37 Съобщение за изработен проект на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 36796.1.402 по кадастралната карта на с. Кестен, община Девин в м. „Дало” 420
38 Проект за промяна на ПУП – ПРЗ за обособяване на разширение на съществуващия гробищен парк в УПИ ІІІ – Гробище в кв.26 по плана на с.Гьоврен 1224
39 Проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 122014, част от ПИ 122013 /имот с проектен номер 122145, част от имот с проектен номер 122144/ и част от ПИ 122002 в м. „Калявища“, с.Брезе. 1679
40 Проект за ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ІІ- за жилищно строителство, общежитие и административна сграда, УПИ ХХІ- групово жилищно строителство / ПИ 20465.504.848/ и промяна на уличната регулация гр. Девин 1471
41 Стартира изработване на кадастрална карта и регистри за землището на село Грохотно. 2394
42 Съобщение за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Грохотно, общ. Девин 1707
43 Изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация и застрояване в кв.30 по плана на с.Триград 1881
44 Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 20465.501.493, УПИ VIII – За жилищно строителство и магазини в кв. 25 по ПУП на гр. Девин 1546
45 Проект за ПУП-ПРЗ за обособяване в кв.2, Беденски бани на нов УПИ ІV-72-база за отдих, както и промяна на уличната регулация от о.т. 20 до о.т.23 по съществуващото на место трасе 2114
46 Проект на ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 73105.12.59 в м.”Хорлог”, землище с.Триград, община Девин – провеждане на процедура за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. 2228
47 Разрешение за строеж за обект :Подпорна стена укрепваща ул. „Васил Левски”, през о.т. 1629, о.т.1374, о.т. 98, кв.59 и Разрешение за строеж за обект: „ Подпорна стена в УПИ І, кв.75, гр. Девин” 3024
48 Конкурс за учредяване право на строеж в общински УПИ XІ, кв. 155 по ПУП на гр. Девин с площ 240 кв.м. 3076
49 Издадено е разрешение за строеж № 22/01.07.2015 г. от Главният архитект на Община Девин за обект „Пристройка към жилищна сграда”-V категория в УПИ І-271, кв.60, по ПУП на гр.Девин 2340
50 Проект за ПУП-ПРЗ с обхват: ПИ 123012 в м. „Павлово”,с. Брезе 2249
51 Проект на ПУП-ПРЗ с обхват: ПИ с идентификатор 73105.12.108 в м.”Гробето”, землище с.Триград, община Девин 2746
52 Проект на ПУП-ПРЗ за УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІХ, кв.155 по ПУП на гр.Девин 2951
53 Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец януари и месец февруари 2012 година. 3545
54 Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец ноември и месец декември 2011 година. 3509
55 Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец май и месец юни 2011 година. 3183
56 Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец март и месец април 2011 година. 3398
57 Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец февруари 2011 година. 3485
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер