Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Проект за промяна на ПУП – ПРЗ за обособяване на разширение на съществуващия гробищен парк в УПИ ІІІ – Гробище в кв.26 по плана на с.Гьоврен 701
2 Проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 122014, част от ПИ 122013 /имот с проектен номер 122145, част от имот с проектен номер 122144/ и част от ПИ 122002 в м. „Калявища“, с.Брезе. 1308
3 Проект за ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ІІ- за жилищно строителство, общежитие и административна сграда, УПИ ХХІ- групово жилищно строителство / ПИ 20465.504.848/ и промяна на уличната регулация гр. Девин 1028
4 Стартира изработване на кадастрална карта и регистри за землището на село Грохотно. 1737
5 Съобщение за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Грохотно, общ. Девин 1248
6 Изменение на Подробния устройствен план – Плана за регулация и застрояване в кв.30 по плана на с.Триград 1417
7 Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 20465.501.493, УПИ VIII – За жилищно строителство и магазини в кв. 25 по ПУП на гр. Девин 1200
8 Проект за ПУП-ПРЗ за обособяване в кв.2, Беденски бани на нов УПИ ІV-72-база за отдих, както и промяна на уличната регулация от о.т. 20 до о.т.23 по съществуващото на место трасе 1735
9 Проект на ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 73105.12.59 в м.”Хорлог”, землище с.Триград, община Девин – провеждане на процедура за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. 1800
10 Разрешение за строеж за обект :Подпорна стена укрепваща ул. „Васил Левски”, през о.т. 1629, о.т.1374, о.т. 98, кв.59 и Разрешение за строеж за обект: „ Подпорна стена в УПИ І, кв.75, гр. Девин” 2554
11 Конкурс за учредяване право на строеж в общински УПИ XІ, кв. 155 по ПУП на гр. Девин с площ 240 кв.м. 2523
12 Издадено е разрешение за строеж № 22/01.07.2015 г. от Главният архитект на Община Девин за обект „Пристройка към жилищна сграда”-V категория в УПИ І-271, кв.60, по ПУП на гр.Девин 1934
13 Проект за ПУП-ПРЗ с обхват: ПИ 123012 в м. „Павлово”,с. Брезе 1816
14 Проект на ПУП-ПРЗ с обхват: ПИ с идентификатор 73105.12.108 в м.”Гробето”, землище с.Триград, община Девин 2183
15 Проект на ПУП-ПРЗ за УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІХ, кв.155 по ПУП на гр.Девин 2557
16 Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец януари и месец февруари 2012 година. 3087
17 Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец ноември и месец декември 2011 година. 3102
18 Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец май и месец юни 2011 година. 2776
19 Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец март и месец април 2011 година. 2992
20 Разрешения за изработване на подробни устройствени планове за месец февруари 2011 година. 3087
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер