Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Проекти на нормативни актове
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Девин 200
2 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин 2020-2022 г. 225
3 Проект за Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Девин 289
4 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2020 година 208
5 Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин 2020-2022 г. 380
6 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Програма за енергийна ефективност на Община Девин за периода 2019 – 2024 г. 239
7 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 2019 - 2022 година 312
8 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Дългосрочна програма на община Девин за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 - 2029 година 217
9 Проект на Програма за енергийна ефективност на Община Девин за периода 2019 – 2024 г. 666
10 Справка за постъпилите предложения във връзка с проектa на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 422
11 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 318
12 Няма постъпили предложения по проекта на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци ... 936
13 Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Девин 2019 – 2022 година 349
14 Проект на Дългосрочна програма на Община Девин за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 – 2029 година 370
15 Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 425
16 Проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци на територията на община Девин за 2020г. 1770
17 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 382
18 Справка за постъпилите предложения и становища по проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин 562
19 Справка за постъпилите предложения и становища по проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 593
20 Справка за постъпилите предложения и становища по проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 603
21 Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин 269
22 Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 316
23 Проект на Наредба за управление на горските територии собственост на община Девин 372
24 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин 346
25 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проектa на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 268
26 Справка за постъпилите предложения относно Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 297
27 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин 373
28 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 587
29 Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 481
30 Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 527
31 Справка за постъпилите предложения и становища по Проекта на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин 410
32 Покана за обществени консултации по проект за Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин 464
33 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 500
34 Проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин 827
35 Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 733
36 Съобщение за постъпили предложения към Проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци за 2019 г. 510
37 Проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци на територията на община Девин за 2019г. 1089
38 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник 648
39 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 554
40 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 605
41 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на НАРЕДБА за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия 417
42 Проект на Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник 929
43 Проект на Наредба за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия 643
44 Проект на допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – месечни такси в ЦПЛР-Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин 778
45 Проект на Система за прием в първи клас на общинските училища на територията на град Девин 828
46 Съобщение за постъпили предложения към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин 658
47 Съобщение за постъпили предложения към Проект на Правилник за организацията и дейността на на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 740
48 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин 907
49 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин 838
50 Проект на Правилник за организацията и дейността на на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 1016
51 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин 781
52 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 1192
53 Съобщение за постъпили предложения към проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин 1452
54 Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Девин 1108
55 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин 1005
56 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението на територията на община Девин и Мотиви за нейното изменение 1082
57 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин 1330
58 Проект на наредба за регистъра на общински детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Девин 1803
59 Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Девин 1788
60 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 1755
61 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин 1519
62 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 2039
63 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Девин 1677
64 Проект на наредба за записване, отписване и преместване в детските градини на територията на община Девин 1986
65 Предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 2081
66 Проект за Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Девин 1899
67 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на община Девин 2651
68 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин в частта Тарифа за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от община Девин 2732
69 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 3679
70 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 2712
71 Предложение за приемане на Наредба за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета /публикувано на 14.11.2013 г./ 3397
72 Предложение за приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповед за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Девин /публикувано на 04.11.2013 г./ 2569
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер