Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Проекти на нормативни актове
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 488
2 Няма постъпили предложения по проекта на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци ... 1097
3 Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Девин 2019 – 2022 година 479
4 Проект на Дългосрочна програма на Община Девин за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 – 2029 година 615
5 Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 620
6 Проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци на територията на община Девин за 2020г. 2194
7 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 548
8 Справка за постъпилите предложения и становища по проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин 729
9 Справка за постъпилите предложения и становища по проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 759
10 Справка за постъпилите предложения и становища по проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 748
11 Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин 445
12 Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 499
13 Проект на Наредба за управление на горските територии собственост на община Девин 535
14 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин 490
15 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проектa на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 416
16 Справка за постъпилите предложения относно Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 456
17 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин 527
18 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 779
19 Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 661
20 Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 677
21 Справка за постъпилите предложения и становища по Проекта на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин 622
22 Покана за обществени консултации по проект за Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин 639
23 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 651
24 Проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин 1156
25 Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 923
26 Съобщение за постъпили предложения към Проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци за 2019 г. 672
27 Проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци на територията на община Девин за 2019г. 1359
28 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник 813
29 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 703
30 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 743
31 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на НАРЕДБА за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия 557
32 Проект на Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник 1117
33 Проект на Наредба за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия 801
34 Проект на допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – месечни такси в ЦПЛР-Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин 979
35 Проект на Система за прием в първи клас на общинските училища на територията на град Девин 999
36 Съобщение за постъпили предложения към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин 803
37 Съобщение за постъпили предложения към Проект на Правилник за организацията и дейността на на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 894
38 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин 1066
39 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин 976
40 Проект на Правилник за организацията и дейността на на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 1195
41 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин 904
42 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 1325
43 Съобщение за постъпили предложения към проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин 1615
44 Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Девин 1253
45 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин 1127
46 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението на територията на община Девин и Мотиви за нейното изменение 1200
47 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин 1442
48 Проект на наредба за регистъра на общински детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Девин 1955
49 Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Девин 1926
50 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 1911
51 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин 1641
52 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 2175
53 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Девин 1821
54 Проект на наредба за записване, отписване и преместване в детските градини на територията на община Девин 2137
55 Предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 2197
56 Проект за Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Девин 2022
57 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на община Девин 2795
58 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин в частта Тарифа за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от община Девин 2870
59 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 3807
60 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 2840
61 Предложение за приемане на Наредба за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета /публикувано на 14.11.2013 г./ 3521
62 Предложение за приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповед за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Девин /публикувано на 04.11.2013 г./ 2674
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер