Начало ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

Проекти на нормативни актове
Филтриране по заглавие     Показване на № 
Заглавие на статията Посещения
1 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 413
2 Няма постъпили предложения по проекта на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци ... 1027
3 Проект на Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Девин 2019 – 2022 година 423
4 Проект на Дългосрочна програма на Община Девин за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 – 2029 година 504
5 Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 521
6 Проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци на територията на община Девин за 2020г. 2048
7 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 466
8 Справка за постъпилите предложения и становища по проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин 652
9 Справка за постъпилите предложения и становища по проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 665
10 Справка за постъпилите предложения и становища по проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 679
11 Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин 366
12 Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 419
13 Проект на Наредба за управление на горските територии собственост на община Девин 458
14 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин 425
15 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проектa на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 345
16 Справка за постъпилите предложения относно Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 378
17 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин 452
18 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 698
19 Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 574
20 Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Девин 600
21 Справка за постъпилите предложения и становища по Проекта на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин 520
22 Покана за обществени консултации по проект за Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин 549
23 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 569
24 Проект на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин 1024
25 Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 841
26 Съобщение за постъпили предложения към Проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци за 2019 г. 596
27 Проект на План - сметка на разходите за събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, и определяне на размера на такса битови отпадъци на територията на община Девин за 2019г. 1240
28 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник 739
29 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 645
30 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 683
31 Справка за постъпилите предложения във връзка с Проект на НАРЕДБА за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия 487
32 Проект на Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник 1042
33 Проект на Наредба за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия 711
34 Проект на допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги – месечни такси в ЦПЛР-Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин 885
35 Проект на Система за прием в първи клас на общинските училища на територията на град Девин 924
36 Съобщение за постъпили предложения към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин 735
37 Съобщение за постъпили предложения към Проект на Правилник за организацията и дейността на на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 806
38 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин 973
39 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин 902
40 Проект на Правилник за организацията и дейността на на Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 1122
41 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин 838
42 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 1259
43 Съобщение за постъпили предложения към проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин 1535
44 Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Девин 1191
45 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин 1059
46 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението на територията на община Девин и Мотиви за нейното изменение 1135
47 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин 1383
48 Проект на наредба за регистъра на общински детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Девин 1895
49 Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Девин 1865
50 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 1845
51 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин 1577
52 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 2112
53 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Община Девин 1747
54 Проект на наредба за записване, отписване и преместване в детските градини на територията на община Девин 2059
55 Предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 2137
56 Проект за Наредба за реда за получаване и управление на дарения от Община Девин 1967
57 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на община Девин 2721
58 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин в частта Тарифа за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от община Девин 2801
59 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин 3746
60 Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин 2776
61 Предложение за приемане на Наредба за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета /публикувано на 14.11.2013 г./ 3468
62 Предложение за приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповед за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Девин /публикувано на 04.11.2013 г./ 2622
 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер