Начало ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

СПИСЪК

на публичните регистри, водени в Община Девин, и редът за достъп до тях

№ по ред

Наименование на регистъра

Правно основание

Ред за достъп

1

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти

чл.41, ал.4 от Закона за общинската собственост

Регистърът се води от експертите „Общинска собственост” в Общинска администрация – Девин, ул.”Дружба” № 1, ет.ІІ, ст.11, тел. 03041/2174, вътр. 35

Достъпен е на интернет страницата на Община Девин 

2

Публичен регистър за търговските дружества с общинско участие

чл.54а от Закона за общинската собственост

чл.29 от Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне на реда за съставянето, воденето и съхраняването им

Регистърът се води от експертите „Общинска собственост” в Общинска администрация – Девин, ул.”Дружба” № 1, ет.ІІ, ст.11, тел. 03041/2174, вътр. 35

Обявен е на интернет страницата на Община Девин

3

Регистър на актовете за общинска собственост

чл.62 от Закона за общинската собственост

Регистърът се води от експертите „Общинска собственост” в Общинска администрация – Девин, ул.”Дружба” № 1, ет.ІІ, ст.11, тел. 03041/2174, вътр. 35

Общодостъпен е. Редът за достъп е обявен със заповед на кмета на община Девин.

Достъпен е на интернет страницата на Община Девин

4

Регистър на етажната собственост

чл.44 от Закона за управление на етажната собственост

 

Наредба № РД-02-20-8 от 11 май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

Регистърът се води от експертите „Общинска собственост” в Общинска администрация – Девин, ул.”Дружба” № 1, ет.ІІ, ст.11, тел. 03041/21 74, вътр. 35

Достъп до регистъра:

https://devin.bg/files/Registri/registar_sdrujenia.pdf

5

Регистър на категоризираните туристически обекти

чл.10, ал.3, т.5 от Закона за туризма

Регистърът се води от гл.специалист „Туризъм” в Общинска администрация – Девин. ул.”Дружба” № 1, ет.ІІ, ст.3, тел. 03041/23 35

Информацията е обявена в Националния туристически регистър на страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на интернет страницата на Община Девин.

6

Регистър на местните поделения на вероизповеданията

чл.19 от Закона за вероизповеданията

Регистърът се води от гл.специалист „ГРАО” в Общинска администрация – Девин. ул.”Дружба” № 1, ет.І, ст.2, тел. 03041/20 98

Местните поделения се вписват в регистъра при условията на уведомителен режим. В 3-дневен срок от вписването се уведомява Дирекция "Вероизповедания" на Министерския съвет за извършеното вписване.

7

Регистър на озеленените площи

чл.63 от Закона за устройство на територията

Достъпът до информацията, вписана в регистъра е по реда на Закона за достъп до обществена информация

8

Публичен регистри за процеса на приватизация и за следприватизационен контрол

чл.29 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Наредба за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол

Регистърът се води от експертите „Общинска собственост” в Общинска администрация – Девин, ул.”Дружба” № 1, ет.ІІ, ст.11, тел. 03041/21 74, вътр. 35.

 

9

Регистър на пчелините и пчелните семейства

чл.8, ал.1 от Закона за пчеларството

Поддържа се от гл.специалист „Селско стопанство и земеползване” в Общинска администрация – Девин, ул.”Дружба” № 1, ет.ІІ, ст.5, тел. 03041/21 74, вътр. 39.

В едномесечен срок от регистрацията се изпраща информация за регистрираните пчелни семейства в Областната дирекция "Земеделие" и Българската агенция по безопасност на храните.

10

Регистър на издадените удостоверения за билки от култивирани лечебни растения и позволителни за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти общинска собственост

Чл.22 и чл.46 от Закона за лечебните растения

Поддържа се на хартиен носител от гл. специалист „Стопански дейности” в Общинска администрация – гр.Девин, ул.”Дружба” № 1, ет.ІІ, ст.12, тел. 03041/23 35, вътр. 43.,

11

Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място

чл.49, ал.7 от Изборния кодекс

При провеждане на съответният вид избори се публикува на интернет страницата на Община Девин.

 12

Административен регистър

Наредба за условията и реда за воденето, поддържането и ползването на Административния регистър

Информацията за Община Девин се вписва от определени със заповед на кмета на община Девин длъжностни лица. За поддържане на регистъра отговаря Администрацията на Министерския съвет.

Достъп до регистъра: https://iisda.government.bg/


.

.

.

.
Банер
Банер
Банер