Печат
Вторник, 11 Август 2020г. 15:09ч.

Община Девин обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от самостоятелно обособен обект с №2001 в горска територия - собственост на Община Девин по реда на чл.49, ал.1, т.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - ЗА МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ

 


Заповед № РД-09-411/11.08.2020г. на кмета на община Девин за провеждане на търга - отвори;

Тръжна документация - изтегли;