Печат
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТА, ОСНОВАНИЕ И РАЗМЕР НА ВСЯКО ИЗВЪРШЕНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА АВАНСОВИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ
             
             
№ на договор Контрагент Предмет на договор Основание от договора Фактура Дата на извършено плащане Размер на плащане /в лв./
47/25.01.2013г. "Архонт" ЕООД, гр.София Изготвяне на технически проекти за кандидатстване по Национална схема за зелени инвестиции на Националния Доверителен Екофонд за обекти: ОДЗ "Изворче", ОДЗ "Здравец" и Дом на културата чл.9 0000000152/28.01.2014г. 07.06.2016г. 30465.00
59/26.01.2010г. "Астон Сервиз" ООД "Сметосъбиране и сметоизвозване, депониране на твърди битови отпадъци в депа за битови отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Девин" чл.9 0000009216/30.09.2011г. 02.06.2016г. 10 000.00
611/12.10.2015г. "Родопа Трейс" ЕАД "Основен ремонт на път IV - 19776 на път Тешел - Триград - Кестен                     Основен ремонт на път SML III - 866 Михалково - Кричим - Осиково       Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на гр. Девин и кв. Настан" чл. 4 0000000195/22.06.2016г. 24.06.2016г. 134050.00
321/14.04.2016г. "Иса-Инженеринг" ЕООД "Основен ремонт на централен площад в гр. Девин, кв. Настан, основен ремонт на ул. в с. Брезе, основен ремонт на ул. в кв. 14, с. Осиково, изграждане на тротоари по улици в населените места - с. Грохотно, с. Михалково и с. Селча, община Девин" чл. 3 0000001723/01.06.2016г. 01.06.2016г. 13231.22
75/06.02.2013г. "Плот Арх" ООД "Консултански услуги за кандидатстване за финансиране на проекти за ОДЗ "Здравец", ОДЗ "Изволче" и Дом на културата, гр. Девин"   0000000128/18.12.2013г.
0000000128/18.12.2013г.
30.04.2016г.
06.06.2016г.
10730.54
6766.00
             
             
  Изготвил:      Павлина Сириджанова        
             
  Съгласувал:      Надежда Ризова