Печат
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на
гаранциите за участие
           
Номер по ред Контрагент предмет стойност на гаранцията основание чл.62 ал1 ЗОП т.1 ,т2 дата на освобождаване
1 Минчев-64 ЕООД гаранция за участие 2390,00 чл.62, ал. 1, т.1 от ЗОП 29.12.2015 г.
    ОБЩО:  2390,00    
           
           
  Изготвил:        
  ст.счетоводител/ М.Къртълова/