Печат
Петък, 23 Октомври 2020г. 11:17ч.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

1.ПК: „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство” („УТОССГС”)

ЗАСЕДАНИЕ:26.10.2020 г. /понеделник/ от 17:00 часа

2. ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” („БФЕФП”)

ЗАСЕДАНИЕ:26.10.2020 г. /понеделник/ от 17:30 часа

3.ПК: „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и култура” („ОМДСТК”)

ЗАСЕДАНИЕ:26.10.2020 г. /понеделник/ от 17:45 часа

4. ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” („ЗСПЕ”)

ЗАСЕДАНИЕ:26.10.2020 г. /понеделник/ от 18:00 часа