Печат

 

РЕГИСТЪР ЗА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 1, Т. 2 ОТ ЗПКОНПИ

 

 

декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

 

№ по ред

Име, бащино и

фамилия

 

1

Веско Веселинов Банкатев

отвори;

 

 

 

 

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КОНТРОЛ

НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларация за несъвместимост

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства в декларацията по т. 1

Декларация за имущество и интереси

по чл. 35, ал. 1, т. 2

Декларация за промяна в декларирани обстоятелства по т.2 в частта за интересите и за произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити

 

 

 

Вх.№/Дата

 

Вх. №/ Дата

 

1.

Станимира Даскалова

Член на Съвет на директорите на „МБАЛ-Девин”ЕАД- гр.Девин

 

 

1/12.05.2020 г.

 

 

2.

Миглена Будакова

Кмет на кметство

с. Селча

   

2/09.06.2020 г.

 

3.

Емил Гогушев

Кмет на кметство

с. Триград

   

3/09.06.2020 г.

 

4.

Росен Войводов

Кмет на кметство

с. Лясково

   

4/10.06.2020 г.

 

5.

Велин Палигоров

Кмет на кметство

с. Осиково

   

5/10.06.2020 г.

 

6.

Христина Христова

Кмет на кметство

с. Беден

   

6/10.06.2020 г.

 

7.

Шукри Саидов

Кмет на кметство

с. Гьоврен

   

7/10.06.2020 г.

 

8.

Румен Билянов

Кмет на кметство

с. Брезе

   

8/10.06.2020 г.

 

9.

Красимир Бечев

Член на органа на управление на „Орфей хотел” АД

   

9/12.06.2020 г.

 

10.

Бейхан Дуран

Кмет на кметство

с. Грохотно

   

 10/12.06.2020 г.