Печат

ЗАПОВЕД

РД-09-170

гр.Девин, 05.04.2018 г.

На основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян, на 20 май 2018 г.,

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Определям технически екип във връзка с организационно-техническата подготовка за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян, на 20 май 2018 г., в състав:

Ръководител: Елка Станчевасекретар на община Девин

и членове:

Захаринка Шапкова – началник на отдел„Бюджет, финаси и управление на човешките ресурси”

Антоний Моллов – началник на отдел„Информационно обслужване, сигурност и връзки с обществеността”

Кристина Карова – вр.и.д. кмет на кметство Беден

Албена Бомбаширова – главен специалист „Административно обслужване и касови приходи”

Марияна Кирова – главен специалист Деловодство и административно обслужване”

Валентин Татаров – изпълнител „Домакин”

2. Техническият екип осъществява дейността си в съответствие с Хронограмата за частичните избори за кметове, насрочени за 20 май 2018 г., приета с Решение № 5000-МИ от 15 март 2018 г., поправена с Решение № 5002-МИ от 20 март 2018 г. на ЦИК, като може да привлича и други специалисти от общинската администрация, когато това е необходимо.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

            /П/

красимир даскалов

Кмет на община Девин