Печат

ЗАПОВЕД

РД-09-172

гр.Девин, 05.04.2018 г.

На основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 1 и ал. 3, чл. 42 и чл. 464, т. 13 от Изборния кодекс и Указ № 69 на Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян, на 20 май 2018 г. (Обн., ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.),

ЗАПОВЯДВАМ:

1. Определям местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян, на 20 май 2018 г., както следва:

№ на секция

Място и адрес на избирателната секция в населеното място

Място за обявяване на избирателния списък

010

с. Беден – кметството

Магазин на ПК „Единство”,

гр. Девин в с. Беден

2. Предварителните избирателни списъци за произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Беден, община Девин, област Смолян, на 20 май 2018 г., да бъдат обявени на населението в района на съответната избирателна секция и публикувани на интернет страницата на община Девин – www.devin.bg,в секция „Частични избори 20.05.2018 г.”, в срок до 17.00 часа на 29.04.2018 г.

3. Избирателните списъци за обявяване да се връчат срещу подпис на и.д. кмет на кметство Беден за извършване на организационно-техническата подготовка и обявяването им на посоченото място в т. 1.

4. Съхраняването на обявените избирателни списъци и поддържането им в изряден вид за периода от обявяването им до произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Беден ВЪЗЛАГАМ на стопанисващите съответния обект.

Копие от настоящата заповед да се изпрати на ОИК – Девин за сведение.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Елка Станчева – секретар на община Девин.

 

            /П/

КРАСИМИР ДАСКАЛОВ

Кмет на община Девин