Печат

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация – Девин уведомява избирателите от с. Беден, че във връзка с произвеждането на частичен избор за кмет на кметство Беден, насрочен на 20 май 2018 г., могат да подават писмени заявления до кмета на община Девин или до ВРИД кмет на кметство Беден за:

1. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци – в срок до 12 май 2018 г. – Приложение № 7-МИ от изборните книжа. - изтегли;

2. Вписване в избирателния списък по настоящ адрес, когато постоянният и настоящият адрес на избирателяса в различни населени места. Заявлението се подава в срок до 5 май 2018 г. – Приложение № 12-МИ от изборните книжа. - изтегли;

3. Гласуване с подвижна избирателна урна от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението по образец, подписано саморъчно може да се изпратени по пощата, по факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес. Към заявлението се прилага копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че избирателят не може да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно.Заявлението се подава в срок в срок до 5 май 2018 г. – Приложение № 16А-МИ. - изтегли;

4. Вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък. Заявление – Приложение № 10-МИ от изборните книжа, се подава в срок до предаване на списъците на СИК – 19 май 2018 г. - изтегли;

5. Изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден – Приложение № 11-МИ. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи че лицето има право да гласува. Заявлението може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. - изтегли;

6. Изключване от списъка на заличените лица в изборния ден –Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица, но има право да гласува, подава Заявление Приложение № 13-МИ за издаване на удостоверение по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодексК, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка на заличените лица. - изтегли;

7. Декларация за вписване в избирателен списък – част II. Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, навършил е 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните 6 месеца в с. Беден и не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин, и желае да бъде вписан в избирателните списъци за частичните избори и не е бил вписан в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 25 октомври 2015 г., представя декларация по образец – Приложение 8-МИ в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място. Вписаните в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства. Срокът за подаване на декларацията е до 19 април 2018 г. - изтегли;