Печат
Вторник, 27 Ноември 2018г. 17:58ч.

 

Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Изпълнение инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и СМР на обект: „Възстановяване и изграждане на подпорна стена и водосток за укрепване на пътя Тешел-Триград –Кестен, разклон за с. Жребево, при км. 6+065"

 

Протокол - отвори;

 Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл

Protokol_klasirane_podporna_Jrebevo.PDF
SHA-256 Хеш
ff0b3568f8808729248821923d4594def097f76a00d45aed1c5c2557e00b2fab

Сериен номер:46ed66ad7baa42f2

Издадено:27.11.2018 16:36:50

tsr фаил - изтегли;