Печат
Сряда, 01 Април 2020г. 11:16ч.

Договори с изпълнител и приложения към договорите за обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект” за кандидатстване на Община Девин по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферни райони- 3” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони” и упражняване на авторски надзор по време на строителството по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1

«ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.502.291 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. "Дружба" № 5, град Девин, община Девин, област Смолян;

Обособена позиция № 2

«ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕН БЛОК, НАХОДЯЩ СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 20465.501.391 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, Адрес: ул. "Освобождение" № 33, град Девин, община Девин, област Смолян;

 

 

Договори с приложения - изтегли 

 


 

Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време - Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

 

Файл

 

dogovori proektirane rr.zip
SHA-256 Хеш
4361747fe90773d9fe88ac3985ab74a5297b54692a13953dfa1b5d2b08655a6d

Сериен номер:00831b2e5db83c759a

Издадено:01.04.2020 08:25:04

 

tsr файл - изтегли;