Печат

 

Уважаеми жители на град Девин,

С изменение на Закона за ветеринарномедицинската дейност от 14.02.2020 годинае променен редаза регистрация на„животновъден обект – лично стопанство“.

На регистрация„животновъден обект – лично стопанство“ подлежат всички селскостопански животни:Едри преживни животни, дребни преживни животни, прасета за угояване, еднокопитни животни, зайци и птици.

За гр. Девин,вкл. Кв. „Настан” регистрацията на„животновъден обект – лично стопанство“се осъществява чрез подаване във  фронт офиса в сградата на общинска администрация гр. Девин на ул. „Дружба“ №1 на Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните: „Образец ЗХОЖКФ-17Д/Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“.

 

Уважаеми жители на селата на община Девин,

регистрацията на„животновъден обект – лично стопанство“в селата се осъществява чрез подаване в кметството/кметското наместничество на Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните: „Образец ЗХОЖКФ-17Д/Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“. Броят и видовете животни, които могат да бъдат отглеждани в„животновъден обект – лично стопанство“, са определени вчл.4а на Наредба № 44/ 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (последно изменение ДВ бр.5 от 17.01.2020 г.).

Регистрацията е безплатна!

 

Заявление-декларация по образец на Българска агенция по безопасност на храните: „Образец ЗХОЖКФ-17Д/Утвърден със Заповед № РД 11-1855/12.08.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ“ - изтегли;