Печат
Сряда, 15 Юли 2020г. 16:27ч.

Протокол за поправка на допусната техническа грешка в Протокол № 1 по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП по обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител на СМР на улици на територията на с. Грохотно и с. Триград, община Девин, финансирани по ПМС № 348 на Министерски съвет от 18.12.2019 г. по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 – „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици в с. Грохотно, общ. Девин“:

Подобект 1„Рехабилитация и реконструкция на улица преминаваща през о.т. 78 – о.т. 80 – о.т. 82 – о.т. 83 – от км 0+000,00 до км 0+151,53;

Подобект2 „Рехабилитация и реконструкция на улица преминаваща през о.т. 83 – о.т. 85 – о.т. 86, о.т. 75 – о.т. 73 – от км 0+000,00 до км 0+273,50”.

Обособена позиция №2–„Избор на изпълнител на СМР на обект:„Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Триград, общ. Девин

Прогокол на комисията-отвори;


Удостоверяване на време


С помощта на услугата на Stampit за удостоверяване на време -Time Stamp, Вие можете

да гарантирате, че документът е създаден преди акта на времевото подписване.


Тази услуга позволява да проверявате дали даден електронно подписан документ е бил променен след точния час на неговото времево подписване.

Файл
Protokol.PDF
SHA-256 Хеш:

75ca2eb1c6886e8ab63271120c4b32ef8df5e2b6af0b3791cf02e29b829aff90

Сериен номер:184b77ccd0bd02a9

Издадено:15.07.2020 16:18:51

 

tsr файл -изтегли;


.