Печат

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oтЗМСМА, чл.65, ал.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Девин на 17.11.2015 година /вторник/ от 14.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх. № ДЗО - 134 от 13.11.2015 г. относно: Кандидатстване на община Девин с проект „Изграждане на подпорна стена по река „Въча” в участъка между о.т. 1196 – 1195, о.т. 1194 – 1440, гр. Девин”

Докладва: Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с вх. № ДЗО – 133 от 12.11.2015 г. относно: Разпореждане с общински движими вещи /Инертен материал/.

Докладва: Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с вх. № ДЗО - 132 от 11.11.2015 г. относно:Определяне състава на местна комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно - спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ при община Девин

Докладва: Кмет на Община Девин

4.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

Председател

на Общински съвет - Девин:

/Руси Чаушев/