Покана за заседание на 26.03.2009 година Печат

П О К А Н А  

     На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Свиквам заседание на Общински съвет – Девин на 26.03.2009г. /четвъртък/ от 10.00 часа  в заседателната зала на Община Девин с предложение за следния  

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д :            

     1. Докладна записка с вх.№135 от 27.02.2009 година, относно приемане на годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2008 година.  

Докладва: Кмета на Община Девин 

     2. Докладна записка с вх.№136 от 27.02.2009 година, относно приемане на отчета за изпълнението на план-сметката за фонд „Приватизация” през 2008 година и приемане на план-сметка за фонд „Приватизация” през 2009.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     3. Докладна записка с вх.№137 от 27.02.2009 година, относно приемане на бюджета на Община Девин за 2009 година.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     4. Докладна записка с вх.№64 от 03.02.2009 година, относно даване на съгласие за започване на процедура по отреждане на нов гробищен парк в гр.Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     5. Докладна записка с вх.№131 от 24.02.2009 година, относно даване на съгласие за учредяване на отстъпено право на строеж за стъпка на метален стълб за високо напрежение.

Докладва: Кмета на Община Девин 

     6. Докладна записка с вх.№95 от 11.02.2009 година, относно приемане на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в Община Девин.

Докладва: Кремена Сталева – председател на ВК 

     7. Докладна записка с вх.№112 от 17.02.2009 година, относно приемане на Наредба за управление на общинските пътища.

Докладва: Кмета на Община Девин    

     8. Докладна записка с вх.№113 от 17.02.2009 година, относно приемане на Наредба за организацията и безопасността на движението на територията на Община Девин.

Докладва: Кмета на Община Девин            

     9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

                                                                Председател на Общински съвет- Девин:   (п)

                                                                                                                                          /Елин Андреев/