Печат

 

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oтЗМСМА, чл.65, ал.3 от ПОДОСНКВОА, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Девин на 07.12.2015 година /понеделник/ от 12.00 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с вх. № ДЗО - 154 от 26.11.2015 г. относно:Кандидатстване на община Девин с проект „Проучване, проектиране и изпълнение на СМР на подпорна стена на ул.”Кокиче”.

Докладва: Кмет на Община Девин

 

 

2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин