Печат

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 22.12.2015 година /вторник/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка с вх. № ДЗО - 136 от 18.11.2015 г. относно: Определяне на средната месечна посещаемост в ОДЗ, ЦДГ и ПДГ

Докладва: Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с вх. № ДЗО - 155 от 27.11.2015 г. относно: Кандидатстване на община Девин с проект "Изграждане на многофункционалната спортна площадка, УПИ II - Училище, кв. 12, с. Гьоврен, община Девин".

Докладва: Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с вх. № ДЗО – 156 от 30.11.2015 г. относно: Актуализиране състава на Обществен съвет за социално подпомагане.

Докладва: Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с вх. № ДЗО - 157 от 02.12.2015 г. относно:Използване на неизразходвани бюджетни средства, предвидени за празника на с. Гьоврен за 2015 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с вх. № ДЗО – 158 от 02.12.2015 г. относно:  Отпускане на общинска субсидия за НЧ "Светлина - 1948" с. Гьоврен.

Докладва: : Кмет на Община Девин

6. Докладна записка с вх. № ДЗО - 160 от 11.12.2015 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект "И аз имам семейство".

Докладва: : Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с вх. № ДЗО - 161 от 11.12.2015 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект "Нови възможности за грижа

Докладва: Кмет на Община Девин

8. Докладна записка с вх. № ДЗО - 162 от 12.12.2015 г. относно: Разпореждане с общински движими вещи.

Докладва: Кмет на Община Девин

9. Докладна записка с вх. № ДЗО - 163 от 15.12.2015 г. относно:Изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

10 Докладна записка с вх. № ДЗО - 164 от 15.12.2015 г. относно: Изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин.

Докладва: : Кмет на Община Девин

11. Докладна записка с вх. № ДЗО - 165 от 15.12.2015 г. относно:.. 1.Приемане на План - сметка за необходимите средства по дейност "Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на територии за обществено ползване" за 2016 г. . 2.Определяне размера на такса "Битови отпадъци" за 2016 г. на територията на община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

12. Докладна записка с вх. № ДЗО - 166 от 15.12.2015 г. относно: Предложение за изменение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

13. Докладна записка с вх. № ДЗО - 167 от 15.12.2015 г. относно: Предложение за промяна на структурата и числения състав на ОП "БКС - Девин" гр Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

14. Докладна записка с вх. № ДЗО - 168 от 15.12.2015 г. относно: Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2015 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

15. Докладна записка с вх. № ДЗО - 169 от 15.12.2015 г. относно: Определяне размера на възнагражденията на кмет на общината и кметове на кметства.

Докладва: Кмет на Община Девин

16. Докладна записка с вх. № ДЗО - 170 от 16.12.2015 г. относно: Предложение за промяна на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

РУСИ ЧАУШЕВ

Председател на Общински съвет – Девин